Afd. 123-0 Beboermøder

04-01-2017

Afdelingsmøde Lejerbo Afd. 123-0, onsdag den 4. januar 2017 i fælleshuset Agervang 24 A.

1. Valg af dirigent/referent/stemmetællere:

Dirigent: Marianne
Referent: Marie
Stemmetællere: Helle Madsen og Osman Koc

2. Afdelingsbestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har været ramt af sygdom i året der er gået. Okan valgte at forlade bestyrelsen i september, hvor Jette overtog pladsen. Christina takker Okan for hans store arbejde.

Der har været mange vandskader i 2016 og det har kostet en del penge. Dette har betydet besparelser på andre områder fx udskiftninger af badeværelser, som nogle beboere var blevet lovet.

Området har igen i år været plaget af mus og rotter. Forklaringen kan være, at flere beboere ikke benytter skraldespandene, men smider affald ud af vinduet eller stiller det ved siden af skraldespandene. Der opfordres derfor til, at alle smider affaldet de rigtige steder. Derudover går man inden længe, i gang med at lukke de huller der er i blokkene, så mus og rotter ikke kan komme ind den vej.

Der har i den seneste tid været et par uhensigtsmæssige opførelser fra beboere på Varmemesterkontoret. Dette kan og vil bestyrelsen ikke tolerere. Derfor har der i bestyrelsen været fokus på, at der tales pænt til hinanden – både bestyrelsen i mellem, beboere i mellem og til personalet her i området.

Plads til alle er forsinket grundet en brand i fabrikken, som skulle levere en del af materialerne, et forkert underlag og diverse småting. Når pladsen er færdig vil den blive indviet.

Rettelserne til den nye husorden er lavet og godkendt. Den er ikke kommet ud endnu, da 123-0 og 166-0 skal have ens husordner og der mangler de sidste ting fra 166-0. De vil blive hus omdelt, når den er endelig færdig.

Der takkes for året der er gået og ønskes et rigtig godt nytår fra bestyrelsen!

3. Orientering fra det boligsociale:

v/ Lis Franciska Jensen

4. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

5. Køkkener:

Der er fortsat forhandlinger i gang. Der er derfor ikke fastsat en endelig dato for, hvornår det praktiske arbejde kan og skal begynde. Man håber tilladelserne er på plads 1. februar. Der indkaldes til et nyt møde, hvor de forskellige køkkener bliver præsenteret.

6. Valg af formand for 2 år:

Christina genopstiller som formand - Metin stiller også op.

Metin Koc 62 stemmer
Christina Slengerich 18 stemmer
Ugyldige 6 stemmer
Blanke 2 stemmer

Metin bliver valgt som ny formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der skal vælges to medlemmer.

Ramazan 60 stemmer
Christina Slengerich 29 stemmer
Ingelise Nielsen 12 stemmer
Blanke 67 stemmer

Ramazan og Christina bliver valgt som bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter:

Hüsnü Dalkic bliver genvalgt Osman Koc bliver valgt
Begge bliver valgt uden afstemning, da ingen andre stiller op.

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

Bliver bestemt af bestyrelserne selv og er derfor ikke til afstemning ved dette møde. Mariane videregiver information, så dette punkt fremtidig undlades på dagsordenen.

10. Forelæggelse af afsluttet regnskab:

Punkt 10 udgår.
Der er fejl i regnskab og budget.
Der bliver indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde inden udgangen af februar,
hvor regnskabet vil blive gennemgået.
Godkendelse af afdelingens driftsregnskab

11. Eventuelt:

En beboer spørger til badeværelser. Hun fortæller, at nogle lejemål har fået nye toiletter, men ikke alle.

Mariane orienterer om, at der er sat en vis sum penge af på budgettet til nye toiletter årligt.
Derudover sker udskiftningen efter, hvilke toiletter der trænger mest til udskiftning.

Bestyrelsens sammensætning

Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det blev besluttet ved sidste afdelingsmøde, at der i bestyrelserne skal sidde 2 etisk danske og 3 beboere med anden etnisk baggrund end dansk.

Mariane orienterer om, at dette ikke er lovligt og at en evt. tidligere beslutning ikke er gældende.

22-02-2016

Afdelingsmøde Lejerbo Afd. 123-0 Mandag d. 22-2-2016. i fælleshuset Agervang 24 A.

1. Valg af dirigent/referent/stemmetællere:

Bent Sode bliver valgt som dirigent.
Mia bliver valgt som referent.
Bjarne, Helle og Osman bliver valgt som stemmetællere.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning:

Formanden (Christina) giver en årsberetning.
Bestyrelsens beretning for året 2015.
Nu er endnu et år gået der har været flere ting der har været på tapetet.

Vi var så uheldige at starte året med en brand I Agervang 13-19 i januar og følgerne fra branden har fulgt lagt hen på året Men nu skulle der være helt styr på dette.

2.1. Vi har også som aftalt på sidste beboermøde i marts 2015.
Arbejdet med at få lavet div.

Ang. køkkener:

vi havde fundet et køkkenfirma der hedder Margueritte, som vi havde aftalt med at de skulle komme med nogle gode forslag til disse køkkener.

Vi har også fået sat et rådgivnings firma på der hedder 2T. råd giveren hedder Morten...
Da nogle fra bestyrelsen har arbejdet rigtigt hård med at få lavet nogle gode forslag på køkkener, blev der meget ramaskrig i bestyrelsen, da vi fandt ud af at LEJERBO (Hovedet Lejerbo) havde sendt det der hedder køkkener ud i EU-Udbud i maj/juni 2015. og vores firma Margueritte ikke var med.

Dette kan IKKE klandres bestyrelsen eller Lejerbo på kasernen, da kaserne ikke fik det at vide før i slut september 2015. at det var sendt i EU-udbud og bestyrelsen, har først fået det hele at vide i januar 2016. så selv om at der har været arbejdet rigtigt meget med det punkt der hedder køkken, er Margueritte ikke med

Vi har fået oplyst at dem der har vundet første omgang af udbuddet er: JKE. IKEA og SVANE KØKKENER. Så nu må vi se hvem der vinder det næste udbud, af de 3 køkkenfirmaer.

Vi har fået oplyst at de forslag og krav, vi i bestyrelsen har stillet er de ting som disse firmaer skal kunne leverer., og husk nu at det kun er de lejligheder der ØNSKER AT FÅ SKIFTET KØKKEN, DER SKAL BETALE og ikke de lejemål der ikke ønsker nyt køkken. Vi er nød til at rette os efter lovgivningen, selv om at vi har andre ønsker.

2.2. Belysning i blokkene:

Der bliver skiftet løbende i opgange og kældre, så vi får LED belysning og at der er følere på lamper, så de slukker når der ikke er bevægelse i opgangen eller kældre. Der er skiftet i Havevang I opgangen og I nogle af dem i kældrene. Der er skift et i Agervang 13-19 både i opgangen og i kældre som følge af brande i januar2015. Men vi er nød til at tage det løbende, da det er en temmelig dyr opgave og der skal også finde penge til det.

2.3. Paraboler og antenne:

Der er langt om længe blevet lavet en Antenneforening, som arbejder meget med at få lavere priser på både tv, internet og div. Bestyrelsen i antenneforeningen, består af nogle fra begge afdelinger og fra bestyrelsen i begge afd. Metin og Mesut fortæller mere, hvis I har spørgsmål.

2.4. Håndværker:

Ja som I nok har lagt mærke til, er det firmaer udefra der kommer og laver alt ting i vores område, det hænger sammen med at Lejerbo har lavet en aftale med alment indkøb og at det er dem der bestemmer hvem der skal have lov til at udføre opgaverne, det siges at Vi vil spare penge, men det tror vi ikke helt på. Et eksempel er at et vandrør er flækket en lille smule og det er en fredag morgen. Det er inde i et skab og det løber ikke stærkt.... Men håndværkeren har først mulighed for at komme om mandagen og kigge på det.., hvis det havde været en lokal, vor det blevet lavet om fredagen, så det er vi i bestyrelsen ikke tilfredse med... Så hvis I kommer udfor at I ikke kan få lavet jeres ting, der er I stykker med det samme, skal vi ikke overfalde vores varmemester verbalt for at det Ikke bliver lavet med det samme... da han ikke kan sende bud efter vores lokale håndværker, som han har, kunne før i tiden... Hvis der bliver mulighed for at få det lavet om, vil vi gøre hvad vi kan for at få de lokale tilbage..

2.5. Husorden:

Som I selv var med til at lave aftale om på sidste beboermøde i 2015. er der nogle ændringer til husorden, forslagene kommer til afstemning senere.. i aften.

2.6. Budgetmøde:

Der blev besluttet sidste år på beboermødet, at der skal indkaldes til et beboermøde ang. budgetterne, men det har der ikke været muligheder for og så har vi i bestyrelsen glemt det lidt, det undskylder vi. Vi har så et forslag, at I som bebor, løbende igennem året kan komme med forslag til hvad I ønsker kan ændres, eller skal lave i vores område, disse forslag skal så skrives og afleveres til en fra bestyrelsen med: forslag, navn og adresse, hvis forslaget skal uddybes og så tager bestyrelsen det med til afdelingstjekket i juni/SEPTEMBER mdr. hvad siger I til det.

2.7. Molukkerne og container:

Stadigvæk en meget stor post på budgettet og regnskaberne, folk kan stadigvæk ikke finde ud af sorterer og smide affaldet de rigtige steder, vores gårdmænd bruger stadigvæk mange timer på at rydde op efter vores bebor og regningen på at få tømt er stadigvæk meget høj, da affaldet ikke er sorteret rigtigt.

VI har også fået 2 nye container sat op ved hver blok og det er til at sortere plastik og metal I, hvis der Ikke bliver sorteret rigtigt bliver det endnu en stor udgift til beboerne, da der Ikke er andre Ind beboerne til at betale.

Og husk nu: vi har stadigvæk en miljøgård, som I bedes bruge og ikke henstille div. Borde, stole, spejle, og store ting I området og ved Molukkerne, hvis I ikke kan komme med jeres ting I åbningstiden, kan der ringes til en af de frivillige fra miljøgården, telefonnummer står på porten til miljøgården eller i opgangene. Og så vil en af de frivillige komme og åbne for miljøgården, hvis den frivillige har mulighed for at komme. Eller prøv at ringe til en af de andre fra miljøgården.

MILJØGÅRDEN HAR FAST ÅBEN: LØRDAG KLOKKEN 11.00 - 13.00 OG SÅ PRØVES DER OGSÅ AT HOLDES ÅBEN TIRSDAG ELLER TORSDAG KLOKKEN 17.00 -18.00. så der skulle gerne være et tidspunkt der, som i kan komme med jeres ting..

3. Orientering fra det boligsociale:

v/Lis Franciska Jensen.

GALLERY

4. Indkomne forslag:

Christina læser indkomne forslag op.

Forslag til beboermødet d. 22-2-2016.

Ændringer til Husorden:

 1. Når man tager sin HUND/KAT med ud og gå, skal den altid føres i snor og man skal samle afføring opefter den.
 2. Musik og anden larm; Til hverdag skal larm og musik være på et niveau, så dine naboer ikke bliver generet efter kl 22.00. I weekender skal der være skruet ned kl. 00.00, så du ikke gerener dine naboer. Alt musik og andet larm skal foregå for lukkede vinduer. Du må ikke være til gene for dine naboer, så prøv inden du klager til Lejerbo og tale med din nabo. Støvsugning om aften er ikke hensigtsmæssigt og vaskemaskiner der larmer, skal man få lavet.
 3. Borer: Mandag til fredag: Man må bore fra kl. 8.00 til kl. 19.00 og ikke her efter. Lørdag: Må man bore fra kl. 8.00 til kl. 13.00. og ikke herefter. Søndage og Helligdage: Der må IKKE bores.
 4. Man må ikke henstille affald og div. På opgangen, da det er til stor gene for dine naboer og I tilfælde af brand kan det være livsfarligt.
 5. Man må ikke ryge i kældrene, da der er meget træ og fordi at der nemt kan opstå brande i kældrene. Og der skal henstilles til at man ikke ryger på opgangen.
 6. Parkering af biler ved blokkene er ikke tilladt. Af og pålæsning er tilladt i max. 20 min. ( Flytning er tilladt uden for max. tiden) Parkering skal ske på de dertil indrettet parkeringspladser.
 7. Det er kun tilladt at have en Hund eller kat pr. lejemål, dette står i lejekontrakten og nu også I husorden.
 8. Der må ikke fodres fugle fra vinduer eller altaner. Fodring lokker Rotter og Mus til. Dette er de rettelser til husorden, som der blev talt om sidste år på beboermødet.

Forslagene kommer fra afdelingsbestyrelsen 123-0.

1. Forslag: Bestyrelsen skal Sammensættes som bebor Sammensætningen er i afdelingen. Så lige nu vil den være 3/2 i selve bestyrelsen og så 2 suppleanter.

Christina Slengerich
Agervang 19 1 tv
4300 Holbæk.

Køkkener: Skal der skiftes køkken I fraflytningslejligheder? (Kollektiv råderet (valgt sidste år) eller individuelt råderet.
Der bliver indkaldt til et rigtigt køkkenmøde snarest, hvor man får at vide hvilken køkkener man kan vælge imellem. Og hvem man kan vælge fra..

Det bliver påpeget, at flere af de indkomne forslag allerede står beskrevet i husordenen, og at det derfor er et spørgsmål om at rette formuleringer og komme men nogle tilføjelser, så der ikke opstår nogle former for misforståelser.

Eksempelvis skal det anføres i husordenen, at det både er hund og kat, som skal holdes i snor.

Forslaget om, at bestyrelsen skal sammensættes ud fra beboersammensætningen i afdelingen vil blive undersøgt.
Det er et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt rent juridisk?

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Mesut, Jette og Sureyya genopstiller til bestyrelsen.
Derudover stiller Inge-Lise og John op til bestyrelsen.

Mesut (62 stemmer)
Sureyya (60 stemmer)
Ingelise (19 stemmer)
John (19 stemmer)
Jette (7 stemmer)
4 ugyldige stemmer

Valg af suppleanter:

Hüsnü genopstiller som suppleant.
Derudover stiller Jette og Inge-Lise op som suppleanter.

Jette (72 stemmer)
Hüsnü (71 stemmer)
Ingelise (27 stemmer)
3 ugyldige stemmer

6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

Bestyrelsen beslutter selv, hvem de vil vælge som repræsentantskabsmedlemmer.

7. Forelæggelse af afsluttet regnskab:

Marianne gennemgår regnskabet og budgettet.

Budgettet er blevet udleveret til alle beboerne i afdeling 123-0.
Kigger vi på budgettet for 2014/15 er der især én af posterne, der afviger meget fra det, som man havde forestillet sig.
Det er renten, da den er meget meget lav, og dermed er renteindtægterne noget lavere end forventet.

Ønsker man at læse mere omkring budgettet, så er man velkommen til at henvende sig på varmemesterkontoret, hvor man kan få udleveret nogle papirer, som uddyber de enkelte poster i budgettet.

Der vil blive en gennemsnitlig huslejeforhøjelse for afdelingen på 1,71 % pr. lejemål fra den 01.10.2016 og et år frem.

8. Eventuelt:

Der bliver snakket om, at bestyrelserne fortsat arbejder på at lave en køkkenaftale. Der er mange udbudsregler og tilbudsregler der skal være på plads, og derfor er det en proces, der tager lang tid.

Derudover har der været nogle uoverensstemmelser og misforståelser, som forhåbentligt bliver afklaret på de kommende ”køkken-møder”.

Der kommer et forslag om, at man kan lave vaskepladsen foran Havevang 18-20.
Bestyrelsen har undersøgt, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at lave vaskepladsen, og det er oppe ved Miljøgården pga. kloak, dræn m.m.

Det foreslås, at der ligges bambus på gulvene, når gulvene skal udskiftes.
Det skulle både være billigere og koste mindre.

Hvornår renses udluftningskanalerne?
Der er en serviceaftale med ventilationsfirmaet, og de er i gang henne i afdelingen.

Referent: Mia Møller-Andersen

09-03-2015

Afdelingsmøde Lejerbo Afd. 123-0 Mandag d. 9-3-2015. i fælleshuset Agervang 24 A.

Indkommende forslag til beboermødet:

1. At natsænkningen på vores varme fjernes

Da vi stadig oplever at der bliver sænket på varmen om natten med det resultat at der er meget koldt om morgenen trods det faktum at der flere gange er blevet sagt at der ikke er natsænkning på vores varmesystem da det er slået fra.

det er meningsløst at sænke varmen om natten da der skal bruges mere varme for at varme væggene op igen og besparelsen derved bliver minimal.

2. At der bliver indkaldt til separat budget og regnskabs møde

Da det har vist sig at det ikke er tid nok på vores årlige Afdelingsmøde til at gennemgå de forskellige forslag ønsker jeg at der stemmes om at mødet bliver delt så der bliver mere tid til at gennemgå de forskellige forslag.

3. At lyset i vores opgange bliver koblet til vores dør/samtalesystem

Vores nye opgangs system er beregnet til at kunne tænde lyset i opgangen både fra lejlighederne og nede ved opgangs døre, vi kan derved spare på vores omkostninger så lyset ikke brænder døgnet rundt. Det kan med stor fordel også laves i vores kælder som også brænder døgnet rundt

4. At den ene lampe ved siden af vores opgang slukkes

Der sidder i dag to lamper ved siden af hver opgang det er der ingen grund til da en lampe burde være nok og der er ikke nogen grund til at bruge mere strøm en nødvendigt.

5. At det skal være muligt at leje 2 garager hvis man har to biler

Da vi er et pendler område, er der beboere, hvor både manden og konen har behov for bil og derfor også har behov for 2 garager.

Vi har altid kunne leje to hvis der var nogle ledige men det har bestyrelsen nu vedtaget at man ikke længere kan derfor dette forslag Så vi igen har mulighed for at kunne leje 2 når man nu har to biler

6. At der gives 1 kr. fra hvert lejemål pr. måned til mad, lægebesøg og diverse til vildkattene

Referatet: Mødet startede med at Christina bød velkommen.

1. Valg af Dirigent, Referent og stemmetællere:

Dirigent: Bent Sode.
Referent: Mia Møller-Andersen.
Stemmetæller: Bjarne Varmemester, Mesut Ucarkus og John Schlichting.

Dagsorden blev godkendt.

2. Afdelingsbestyrelsen års beretning 2014:

Ja så er endnu et år gået, der er sket lidt, Vores formand Henrik er rejst herude fra og bestyrelses arbejdet har været lidt ude og svømme i perioder, der har været ting, som vi havde planlagt skulle gøre, som ikke er blevet lavet. Ikke fulgt op på og det har været hele bestyrelsen, har lidt skyld i dette. Men alt i alt, er mange ting alligevel blevet lavet. Vi har holdt beboermøde ang.

Helhedsplanen, og den er blevet stem godt ind så hermed vil bestyrelsen sige hjerteligt velkommen til Lis som boligsocial koordinator. Og så er Helle og Mia blevet ansat, til at hjælpe med nogle af de problemer, vi har herude også velkommen til jer Vi er glade for at I alle er herude. Og så er der kommet andre boller på suppen som man siger (Det boligsociale, mere styr på flere ting)

Vi skal også huske at sige tak til Susanne Lysholm Jensen (gamle boligsociale koordinator) for det store stykke arbejde hun har udført med den gamle og det store stykke arbejde med den nye helhedsplan

Og så er vi jo også heldige med at vi har fået ansat Pia i køkkenet og som udlejer af fælleshuset og et stort velkommen til dig og vi er jo heldige at Pia laver god mad, både til frokost mandag til torsdag og skøn mad tirsdag aften med hjælp fra nogle frivillige beboer Så alt i alt en kæmpe stort tak til jer i fælleshuset både ansatte og frivillige.

Der skal også lyde en stor tak til vores gårdmænd, for det store stykke arbejde I udfører herude og vi ved godt at der har været nogle store kampe, I har, måtte kæmpe, I har gjort, hvad i har, kunne for at holde vores områder pæne. Herfra skal I have tak for kampen.

Paraboler: Ja vi skulle jo have været godt i mål med parabolerne, men vi ved godt at det ikke er helt på plads endnu, der er stadigvæk nogle problemer, men det bliver der arbejdet på at det snart skulle være bragt i orden igen. Og så skal vi jo i aften jo også have valgt 2 til en antenne forening, så det vil være dejligt, hvis der er nogen der melder sig, vi skal bruge 2 i vores afdeling og der skal også vælges 2 fra den anden afdeling 166.

Og der skal også lyde en stor tak til de frivillige,( Harry, John, Peter, Søren, Kenneth, Svend, Jørgen,) der passer vores miljøgård, der ligger ved Agervang 31. I skal alle have en stor tak for det store arbejde i udføre. I spare vores afdeling for en del penge og så lige til alle jer beboer, HUSK at bruge miljøgården og vores Molukker, så vores gårdmænd ikke skal bruge timer hver dag på at rydde op efter os i områderne.

Og så er der også brug for flere frivillige til at hjælpe med at holde åbent i miljøgården, det er 1 vagt om måneden eller hver 2 måned. Og det er i 2 timer om lørdagen.

Ja som nogle jo nok har bemærket, har der været skrevet og råbt op, om at bestyrelsen har brugt penge på sig selv på julegaver, så her er hvad der er brugt penge på:

Julegaver: 6 x 750,00 kr. = 4500,00 kr.
Telefonpenge: 5 x 1200,00 kr. = 6000,00 kr.
Gaver ved jubilæum og sygdom = 597,00 kr.
Miljøgården (mad) 322,00 kr.
Kursus x 2. Jette har været af sted 2 gange.
Div. Møder med beboerne: 1000,00 kr.
Festsalen, for at være til rådighed mange timer og oprydning fra fester: 3000,00 kr.

Så i alt har vi brugt i kr.: 15419,00 kr. for at været til rådighed mange timer hver dag. ” Så ja vi har brugt mange penge.” Kaffe. Sukker, fløde og kage til vores afdelingsmøder, det er noget vi selv har betalt for. Så hvis der er nogle beboer, der mener at det er for mange penge, syndes vi at I skal stille op til bestyrelsen…..

3. Forelæggelse af afsluttet regnskab.

Godkendelse af afdelingens driftsregnskab
v/Mariane Toft-Dallgaard.:
Regnskab:

Afdelingens driftsbudget er godkendt af bestyrelsen.
Lejeforhøjelsen udgør 1,34 % pr. lejemål.
Således bliver der en huslejestigning på 44 kr. pr. måned for de billigste familieboliger og en huslejestigning på 88 kr. for de dyreste familieboliger.

4. Orientering fra det boligsociale team v/Lis Franciska Jensen:

Det boligsociale team

Lis præsenterer det boligsociale team,
som består af Lis, Helle og Mia.

Der sendes et informationsbrev ud til samtlige husstande én gang hver tredje uge.

Lis orienterer om de forskellige tilbud, der er i Fælleshuset:

• Beboervejledningen v/Sif (tirsdag fra 10-12)
• Sundhedsrådgivningen v/Marlene (torsdag fra 10-12)
• Mødre netværket v/Birgit, Jette og Sonja (mandag-torsdag fra 09.00-10.00)
• Åbent fælleshus v/det boligsociale team samt ovenstående (sidste torsdag i måneden fra 14.00-16.00)

Blok møder:

Mia fra det boligsociale team vil begynde at holde blokmøder.
Blokmøderne starter i afdeling 123, blok B.

Rugekassen:

Det er muligt at søge om hjælp og midler i ”Rugekassen”, hvis man som beboer har en god idé, som kan være til glæde for mange beboere. Man skriver et ansøgningsskema sammen med den boligsociale medarbejder Mia. Herefter er det op til ”Rugekasseudvalget”, som består af Mia, Bodil, Jette og Mesut at vurdere, om idéen skal ”udruges”.

Det frivillige arbejde:

Det boligsociale team opfordrer beboerne til at engagere sig i det frivillige arbejde.
Der søges bydelsmødre (Helle fra det boligsociale team), sundhedsformidlere (Birgitte og Lis fra det boligsociale team) og beboerguider (Mia fra det boligsociale team).
Alle tre frivillige - initiativer består af et uddannelsesforløb, hvor man får et kursusbevis. Uddannelsesforløbene forventes at være i maj og juni.

Naboskabsundersøgelse:

Det boligsociale team foretager en naboskabsundersøgelse efter Påske.

5. Indkomne forslag:

v/John Schlichting

5.1. At natsænkningen på varmen fjernes:

Der er tvivl om, hvorvidt der er natsænkning eller ej?
Bjarne undersøger dette.

5.2. At der indkaldes til et separat budget og regnskabsmøde:

Forslaget blev godkendt.

5.3. At lyset i opgangene bliver tilkoblet dør/samtalesystemet:

Bjarne har taget kontakt til det firma, som har leveret løsningen,
lyset i opgangene kan ikke kobles til dør / samtalesystemet.
John informerer om, at dette ikke stemmer overens med vejledningen,
som beskriver at dette kan lade sig gøre.
Bjarne inviterer John med til et møde med firmaet, for at få det opklaret.

5.4. Der slukkes for den ene af de to lamper ved opgangene for at spare på strømmen:

Bjarne og bestyrelsen arbejder på at finde ud af,
hvor der kan spares på lyset / strømmen.

5.5. Det skal være muligt at leje to garager, hvis man har to biler:

Forslaget kom til afstemning.

71 stemmer ”nej”
41 stemmer ”ja”
4 stemmer blankt.

Forslaget blev ikke godkendt.

5.6. At der gives 1 kr. fra hvert lejemål pr. måned til mad, lægebesøg og diverse til vildkattene:

v/bestyrelsen

Bestyrelsen trækker forslaget tilbage.

6. Valg af to personer til antenneudvalget:

Kenneth og Harry bliver valgt ind i antenneudvalget.

7. Afstemning om kollektiv råderet vedr. køkkener.:

Skal bestyrelsen arbejde videre med dette?.:

Via håndsoprækning bliver det vedtaget, at bestyrelsen gerne må arbejde videre med opsætning af nye køkkener.

8. Valg:

Valg af formand for to år:

Christina og John stiller op til valget.

Christina får 76 stemmer
John får 35 stemmer.

Christina blev valgt ind som formand for de næste to år.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Metin og Okan genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
Derudover stiller; Mesut, Ingelise og Asta op til valget.

Metin får 98 stemmer,
Okan får 95 stemmer,
Mesut får 79 stemmer,
Ingelise får 25 stemmer
Asta får 16 stemmer.

Dermed blev Metin og Okan valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Mesut bliver valgt ind i bestyrelsen for 1 år.

Valg af suppleanter:

Asta genopstiller som suppleant.
Derudover stiller; Süreyya, Hüsnu, Kenneth, Ingelise, Asta og John op til valget.

Süreyya får 75 stemmer,
Hüsnu får 75 stemmer,
Kenneth får 20 stemmer,
Ingelise får 18 stemmer,
Asta får 18 stemmer
John får 11 stemmer.

Dermed bliver Süreyya og Hüsnu valgt ind som suppleanter for 1 år.

Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

Dette punkt træffer bestyrelsen selv en afgørelse omkring.

9. Eventuelt

Der henstilles til, at man ikke fodrer mågerne, da det tiltrækker mus og rotter.

Hvis man har forslag til rettelser, ændringer eller tilføjelser til husordenen, så er man velkommen til at sende disse til bestyrelsen.

Der spørges ind til øget overvågning ved opgangene. Bjarne er ved at indhente priser på overvågningsudstyr.

Der henstilles til, at tobaksrygning bliver forbudt i kældre, ikke mindst for at forebygge brand. Bestyrelsen går videre med dette.

Der henstilles til, at der kommer briklåse i dørene ved kældergavlene,
da det stadig er muligt at komme ind i kældrene med det gamle nøglesystem.

Referent: Mia Møller-Andersen

22-10-2014 Ekstraordinært Møde - Ny Helhedsplan

Afdelingsmøde Lejerbo Afd. 123-0, Onsdag d. 22-10-2014. i fælleshuset Agervang 24 A.

Indkommende forslag til beboermødet:

Ingen forslag modtaget

Referatet:

Mødet startede med at Bent sode fra organisators bestyrelsen bød velkommen og med en kort præstation af hvordan mødet ville udarte sig samt en præstation af Lis som fortalte lidt om sig selv

Valg af 4 stemmetællere som blev:

Asger, Bjarne, Pia og Sureyya

Herefter blev der uddelt stemmesedler:

Røde til afdeling 123-0 og grønne til afdeling 166-0 da det ikke var muligt at lave tjek af dem som fik stemmesedler fik alle fremmødte to hver

Ordet blev givet til Susanne som fortalte lidt om helhedsplanens visioner og de 4 indsatsområder

 1. Børn, unge og familie Mødre netværk, Fremskudt indsats med sundhedsplejen og tandplejen
 2. Udsatte grupper Beboervejledning, Bydelsmødre, Praktikpladser og kompetenceløft
 3. Sundhed Uddannelse af frivillige sundhedsformidlere, Madborgerskabet, Lokal sundhedsrådgivning
 4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Beboerguider, Opgangs- og Blokmøder, Rugekassen

Der blev stillet en del spørgsmål fra salen herunder også omkring økonomien i projektet

Det blev slået fast at det ikke ville påvirke vores husleje på nogen måde

Resultatet blev:

Afdeling 166-0       57 JA og 2 NEJ
Afdeling 123-0       50 JA og 14 NEJ
Ugyldige 1

Marianne afsluttede med en tak til Susanne for det store arbejde som hun havde lagt i projektet

Ref.
John Schlichting

12-02-2014

Afdelingsmøde Lejerbo Afd. 123-0, Mandag d. 12-2-2014. i fælleshuset Agervang 24 A.

Indkommende forslag til beboermødet:

Referatet:

Mødet startede med at Næstformanden bød velkommen.

1. Valg af Dirigent, Referent og stemmetællere:

Dirigent: Bent Sode.
Referent: Beslutnings referat skrevet af Jette og Christina fra bestyrelsen.
Stemmetæller: Bjarne Varmemester og John Schlichting.

Dagsorden blev godkendt.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning:

Afdelingsbestyrelsen års beretning:
Den blev fremlagt af Næstformand Christina, Da Formanden Henrik, var nød til at gå.

Bestyrelsens Beretning 2013.

Kære Beboere, Velkommen til et årligt Beboermøde….

2013 er gået og det har som altid været et år, med aktiviteter og div. udfordringer og projekter.

Vi har afsluttet vores projekt vedr. antenner, dør. tlf. Og Videoovervågning. Et projekt med rigtig mange problemer for både beboere og bestyrelse. Rådgivningen fra vores eksterne rådgiver var absolut ikke været tilfredsstillende, og skabte en masse problemer og irritation for alle. Det Beklager vi, men vi har fulgt op på tingene via administrationen, så godt vi overhovedet kunne. Vi er kommet i mål med projektet. Videoovervågningen er godkendt af politiet som den sidste del af dette.

Som vanlig er der problemer med Affaldshåndteringen. Vi betaler stadig for meget, for at komme af med vores affald, da vi stadig ikke sorterer det godt nok. Det skal vi blive bedre til. Vi har nu indgået i et samarbejde med Holbæk Kommune og 2 andre boligafdelinger om at få løst dette problem.

Der er kommet rigtig godt styr på Miljøgården. Der går rigtig mange effekter ind og ud og selv om der virker stille i åbningstiden, har miljøgården absolut sin berettigelse.

Miljøgården kører på frivillig basis, og vi takker alle de frivillige der hjælper til, både dem som har lidt tid, at bidrage med og specielt dem som vi ser yde en ekstraordinær indsats.

Der er bygget et fælleshus i området. Vi er med i fælleshusudvalget der styrer huset og dets aktiviteter. Med hensyn til vores økonomiske engagement i dette, vil vores forretningsfører redegøre for dette under gennemgang af budget og regnskab.

Sommerkoncerten blev ikke til noget i år, da der ikke var mulighed for at hente sponsorkroner eksternt. I stedet valgte de 2 afdelinger og det boligsociale team, at bruge pengene på en kombineret sommerfest/indvielsesfest af fælleshuset sammen med afd. 166-0. Et arrangement med minister og borgmesterbesøg, men også med stor stor opbakning fra beboerne. 400 portioner mad blev udleveret og der var rigtig god stemning.

Der er blevet arbejdet med vores hjemmeside, Kim fra det boligsociale team og ikke mindst webmaster John Schlicting har her gjort et stort stykke arbejde. Man kan finde alt om afdelingerne mv. på hjemmesiden. Stor tak for denne fine indsats.

Vi har henover sommeren været lidt plaget af knallerts ræs og uro omkring garagerne ved Agervang… Der har været kontakt til de unge om at stoppe med deres forehavende… Det var desværre uden held og nogle fra bestyrelsen følte nok, at man måske til sidst ikke skulle gå rundt alene i området efter mørkets frembrud.

Det hele endte med en politiaktion i området, hvilket medførte at der meget hurtigt blev meget roligt…. Der er stadig lidt tilbage, men det er hvad det er og er nok svært at komme til livs. Vi har gennem administrationen kontakt til politi, hvis tingene igen tager overhånd.

Vores område er som sædvanlig holdt pænt i stand. Der er etableret et nyt hegn i Havevang, hele vejen ned langs med Holbæk Have, hvilket har pyntet gevaldigt. Parkeringsarealet ved Agervang, har fået ny asfalt, Og Havevang må stå for tur næste gang. En stor tak til vores gårdmænd for deres gode arbejdsindsats.

Vi har afholdt arrangementer i forbindelse med fastelavn og jul, som vi plejer, hvilket som vanligt var velbesøgt. En Stor tak til alle frivillige, uden jer kunne arrangementer og aktiviteter ikke køre af stablen.

Vi har sagt farvel til vores driftschef Erik, Vores lokalinspektør Kasper og Varmemester Thomas.. Vi vil her rette en tak for samarbejdet og byde vores nye Varmemester Bjarne velkommen til forhåbentligt godt samarbejde. Hvem der overtager de andre stillinger er endnu uvist.

Også tak til administrationen, boligsocialt team for samarbejdet i det forgangne år…

3. Forelæggelse af afsluttet regnskab. Godkendelse af afdelings driftsbudget.:

Regnskab:

Marianne fortalte om regnskabet. Der er huslejestigning på 0,00 kr.
afdelingen har et underskud på konto: nr.: 113.9. 115. 117. = 326.868.00 kr.
Konto 114: renholdelse = rengøring, løn til VVS, der er fastansat i Lejerbo.
118.: Vaskerierne og fælleshuset. 54.000,00 kr. = fælleshuset.
Regnskabet er godkendt.

Helhedsplanen skal ud til Bebor demokratisk afstemning. = beboermøde.

Budget:

Renholdelse stiger 318.00.00 kr.
Aktivitet stiger 74.000.00 kr.
Konto 118.: Fælleshuset: udgifter 14,00 kr. pr. lejemål pr. år.
Fælleshuset koster pr. år. : 120.000.00 kr.

Harry Christensen (Bebor) fortæller at der hænger mange ledninger løst i kældrene i blokkene og at Dørlåsene ikke virker som de skal.
Dette vil Varmemesteren tage sig af…

BUDGET: vedtaget.

4. Orientering fra det boligsociale team.:

Susanne fortæller hvad der er sket igennem alle år:

Fra 2008 til nu 2014. hun er her på 7 år. Og helhedsplanen udløber til Marts 2014.
Det håbes at helhedsplanen forsætter, da der er mange ting i gang.
Den nye helhedsplan skal gælde fra 2014 til 2018.

Video optagelserne fra video overvågningen, opbevares et sted ude i byen og kan ikke findes på Varmemester kontoret. Varmemester og andre bebor valgte kan IKKE komme til optagelserne, det kan kun politi og Lejerbo.

5. Indkomne forslag:

1. ????????????

Bestyrelsen arbejder på det. Ja: 35. Nej: 34. Ugyldige: 3.

2. ???????

a. Bænke: Varmemester.

b. postkasser: Der arbejdes videre med det.

c. Dørlåse: Det skal laves, som vi er blevet lovet.

d. Trappevask: Varmemester følger op på det.

3. Antændeudvalg.:

Når der ansættes en ny driftschef, skal han/hun inddrages i dette, så der sker ikke noget før en ny driftschef er ansat.
(Vedtægter og regler).

4. At der fjernes en pærer ved hver opgang så der kan spares penge og strøm:

Lys følerne kappes og der sættes timer på:
Bestyrelsen tager det op.

6. Valg til bestyrelsen:

Christina Slengerich: Genvalgt
Jette Harton Hansen: Genvalgt

7. Valg af Suppleanter.:

Der var 4 der stillet op.:

Asta Slengerich: 43 Stemmer
Mesut: 48 Stemmer
Inge Lise Nielsen: 22 Stemmer
Jesper: 25 Stemmer.

Så Asta og Mesut blev genvalgt.

8. Eventuelt:

a. ?????????

Ros til Afdelingerne da der var lærerstrejke, da der meget hurtigt blev lavet nød pasning og lidt undervisning.

b. Husorden: Der er ved at blive lavet en ny husorden.

c. Fodring af fugle: Dette er ikke tilladt at gøre, da det lokker rotter og måger til.

d. Lejligheds fraflytnings: Tallet kommer.

Mødet sluttede kl. 22.00 og Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent: Christina Slengerich

19-03-2013 Ekstraordinært Møde - Antenne Budget

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Lejerbo Afd. 123-0, den 19. Marts 2013

Mødet startede med at Formand Henrik Larsen bød velkommen.

1. Valg af Dirigent, Referent og stemmetællere:

Henrik Larsen blev valgt til referent.
Lokalinspektør Kasper Kristiansen blev valgt til dirigent
Thomas og Helle blev valgt til stemmetællere.

Driftschef Erik Ravn gennemgik det udleverede antennebudget for perioden 1. Maj 2013 – 1. Oktober 2013

Det opsparede underskud er fremkommet ved div. prisstigninger på bla. TV3 midt i regnskabsårene
Der blev spurgt om der var serviceaftale på det nye anlæg i tilfælde af nedbrud. Dette undersøges nærmere

Der var en heftig debat om hvorvidt der var lovet fiber net til hurtigt internet, og hvorvidt der tidligere var indgået aftale med Seas/Nve om dette da det havde stået i et bestyrelsesreferat fra 2010. Der blev svaret, at det var planen, men der var meldt ud fra leverandør, at det ikke kunne lade sig gøre pt.

Det blev skarpt påtalt, at det skulle have været meldt ud på et ekstraordinært afdelingsmøde, og at dette havde bestyrelsen ikke været gode nok til.
Dette blev taget til efterretning.

Enkelte beboere mente således også, at det nye anlæg ikke var tidssvarende og forældet inden for en overskuelig årrække, og dette var meget ærgerligt

Bestyrelsen meldte ud, at hele processen fra start til slut var blevet vanskeliggjort af dels dårlig rådgivning fra vores rådgivende ingeniør, eller måske nærmere vildledning, samt et svært forløb i samspillet og kommunikationen med den daværende Driftschef for Lejerbo Holbæk.
Lokalinspektør Kasper bemærkede, at der faktisk var sendt klager over den rådgivende ingeniør 3 gange.

Der var herefter debat om hvad man kunne gøre bagudrettet og evt. mulighed for erstatning.

Herefter gennemgik man den indgåede aftale med YouSee.

Dette lagde også op til en heftig debat, da man når den månedlige betaling for det nye anlæg blev lagt sammen med den store tv-pakke, ville få en dyrere løsning end den nuværende.
Det blev oplyst at man havde fået rabat svarende til en forening på 10000 lejemål.
Vælger man den lille eller mellem pakken, vil man opnå en besparelse.
Kritikken blev taget til efterretning og må tages op i antenneudvalget og eller den antenneforening der skal stiftes i fællesskab med Afd. 166-0
Aftalen med YouSee er kun bindende i 6 måneder og kan derefter forhandles eller opsiges.

Det blev oplyst, at man også kunne bruge parabolanlægget som kan nedtage mange hundrede programmer. Igen debat om hvad man kunne nedtage og hvordan.

Herefter kom man ind på proceduren fremadrettet som er således:

Ca. medio April får man et brev fra YouSee hvor man kan tilmelde sig den pakke man evt. gerne vil benytte sig af. Melder man ikke tilbage til YouSee vil ens tv-signal automatisk slukke 1. maj 2013.

Da det tager lidt tid, at få etableret de enkelte lejemåls ønsker rent teknisk, kan man godt komme over på den anden side af 1. Maj.
Er dette tilfælde får man indtil etableringen er på plads, den store tv-pakke uden beregning.

Det blev spurgt om man så vidt man pt. havde YouSee som internet leverandør kunne fortsætte med dette uden at bruge dem som tv leverandør.
Umiddelbart havde bestyrelsen ved henvendelse til YouSee fået oplyst, at det kunne man godt.
Flere beboere havde dog fået brev fra YouSee som meddelte at som minimum skulle have den lille tv pakke.
Henrik lovede at få undersøgt straks om det var rigtigt, eller man igen var blevet misinformeret…

Herefter blev selve antennebudgettet godkendt.

Der blev spurgt om dørtelefon og videoovervågning.

Erik Ravn meddelte, at dette burde være færdigt ca. 1. Maj sammen med antennedelen.
Det blev meddelt at, der bliver udleveret 3 nøglebrikker til opgangs døren pr. lejemål.
Yderligere nøglebrikker kan købes på ejendomskontoret.
Post Danmark og forskellige avis og reklameomdelere vil få udleveret nøglebrikker kodet til et begrænset tidspunkt på dagen, så alle kan modtage post og pakker mv.

Der blev spurgt, om hvad der skete med opgangs dørene i tilfælde af strømsvigt.

Kasper svarede, at de ville låse op automatisk ved strømsvigt.

Herefter ebbede debatten ud, og Henrik takkede dirigenten for mødet.

Henrik Larsen, referent.

06-02-2013

Afdelingsmøde Lejerbo afd. 123-0. Onsdag d. 6 Februar 2013. kl. 19.00 i festsalen Havevang.

Indkommende forslag til beboermødet

Der forslås, at der snares installeres vandmålere i alle lejemål, således at man hver især betaler for sit vand, ligesom man selv betaler varme og el.:

Referatet:

Mødet startede med at formanden bød velkommen.

1. Valg af Dirigent, Referent og stemmetællere:

Dirigent: Bent Sode.
Referent: Christina Slengerich
Stemmetæller: Thomas og Kasper Fra Ejendomskontoret.

Dagsorden blev godkendt.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning:

Formand Henrik Larsen aflagde beretning 2012-13:

Kære beboere i Afd. 123-0, endnu engang velkommen til det årlige afdelingsmøde.

2012 var et år der bød på masser af aktiviteter, store som små projekter, samt en masse udfordringer.

Med denne beretning kommer vi rundt om året 2012 der gik lige så hurtigt som det kom..

Det er ingen hemmelighed, at en boligafdeling som vores producerer en masse affald, og heller ingen hemmelighed, at det koster penge at komme af med dette affald.

Igen i år vil vi, når vi kommer til gennemgang af regnskabet se, at det en temmelig stor post i vores regnskab.

Selv om vi har afleveret 5 tons mindre, er posten en del større end budgetteret.
Vores lokalinspektør Kasper og vores nye driftschef Erik arbejder i øjeblikket på at finde ud af hvorfor.
Men dette i sig selv nedbringer ikke den høje udgift på dette område.

Vi kan selv være med til at gøre en forskel i det daglige for at mindske udgifterne på dette område.
Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere vores affald i restaffald, grønt affald, flasker, reklamer og pap, og ikke bare vælter det hele sammen i en stor bunke.

Er sidstnævnte tilfældet tæller det hele som restaffald, og det er det der koster at komme af med.
Desværre ser vi også ofte, at affaldet bare bliver sat ved siden af affaldssiloerne, og så skal vi oven i købet betale vores gårdmænd lønkroner for at få det fjernet, så hvis vi alle bliver bedre til affaldshåndtering kunne det være med til, at nedbringe udgiften på dette punkt også.

Der er kun os selv til at betale via huslejen.

En anden stor post på regnskabet som også igen og igen skiller sig ud på regnskabet er vores vandforbrug.

Noget skyldes, at vores rør er gamle og slidte og står for en udskiftning, som der for øvrigt bliver taget fat på i år, noget skyldes at vi ødsler med vandet, for det er jo med i huslejen, eller man ikke er opmærksom på at vandhanen eller toilettet er defekt og står og løber.

Derudover har vi ved aflæsninger konstateret, at en enkelt blok skiller sig væsentligt ud fra de andre mht. vandforbrug, også når man har taget højde for, at der er mange af de store familielejligheder med børn osv.

Der bliver i løbet af kort tid iværksat en undersøgelse af denne blok, hvor der vil blive foretaget specifik sporing af evt. større skjulte lækager.

Mht. til vorte el-forbrug i kælder- og fællesarealer, som vi også havde som punkt på sidste afdelingsmøde, kan vi her se en positiv udvikling af forbruget, da det er for pænt nedafgående.

En løbende udskiftning af de eksisterende el-pærer med sparepærer ser ud til at have en gavnlig effekt.

Vi har i årets løb i samarbejde med afdeling 166-0 og det Boligsociale Team været med til at afvikle og stå for en masse gode arrangementer.

Vi startede traditionen tro årets arrangement med en gang tøndeslagning ved vores fastelavnsarrangement.

Aktiviteten var som altid velbesøgt, og langt over 100 fastelavnsboller blev konsumeret sammen med de lækre pandekager, som drengeklubben diskede op med. Som noget nyt valgte vi at uddele frugt i stedet for slikposer, da vi også gerne vi vise at vi her i kvarteret også tænker i de sunde baner.

I starten af maj blev der fra det Boligsociale Team afholdt en visionsdag, hvor alle kunne komme og give til kende, hvordan vores kvarter skulle se ud og forme sig i fremtiden.

Det var velbesøgt af både børn og voksne, og en teatergruppe der var hyret på dagen satte på deres fine måde forskellige problemstillinger til debat.

I løbet af dagen blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper som skulle arbejde videre med visionerne.

Årets sommerkoncert i juni var igen en succes.

Den var velbesøgt, vejret var fint, og hovednavnet Joey Moe leverede en flot koncert.
Verdenskoret og Jack´s rapdrenge var som altid med, og også de og de øvrige optrædende gjorde en god figur på scenen.

Forskellige klubber stod igen for salg af mad og drikke og fuldendte det gode arrangement.

Lige som vi afholder juletræsfest skulle vi have afholdt en Eid fest.

Desværre gik kommunikationen med Afd. 166-0 og os selv ikke så smart, så det endte med at ingen gjorde noget ved arrangementet.

Dette er der rådet bod på, for på sidst afholdte fællesmøde, blev der nedsat et lille udvalg, der skal stå for arrangementet her senere på året.

Alle er i øvrigt velkomne her lige som ved juletræsfesterne.

Menighedsrådet ved Tveje Merløse Kirke kører et projekt, hvor man vil prøve at få fremme kendskabet til kirken i såvel Vangkvarteret som i Ladegårdsparken.

Ikke fordi man vil komme og omvende folk til kun at være kristne, men mere for at fremme forståelsen for tro og religion generelt.

Man prøvede at afholde en gudstjeneste på den store plæne midt i september.
Om man kan tale om decideret succes kan diskuteres, men en del børn af forskellig etnisk oprindelse deltog i seancen.

Det er vores holdning, at vi vil prøve at lave lignede arrangementer med både muslimsk og katolsk islæt, så man så vidt muligt tilgodeser alle også i denne sammenhæng.

I starten af oktober rejste Cirkus Kæphøj deres cirkustelt på den store plæne.

Der var cirkusfestival arrangeret af Tine fra det Boligsociale Team.

Artister, der kom helt fra Cambodja, optrådte og var med ved diverse workshops i løbet af de 3 dage arrangementet kørte.

Generelt et godt arrangement, med super gode forestillinger, men desværre var vejret i mod os med rigtig meget regn lørdag, og med rigtig meget blæst søndag, men vejret kan vi jo heldigvis ikke bestemme over.

Årets lange række af arrangementer sluttede med juletræsfesten.

Rigtig mange mødte op på Holbæk Fritids Center, hvor festen blev afholdt. Med hjælp af sognemedhjælperne fra Tveje Merløse Kirke og ikke mindst Verdenskoret, var der både fællessang og optræden med Luciaoptog og krybbespil. En dejlig eftermiddag som fortjener gentagelse.

Klubberne i vores afdeling har igen i år kørt fornuftigt.

Der har igen været fokus på drengeklubben, mth. Støjgener fra kælderen.
Der har været afholdt møder med dem og deres ledere om problemet.
Ved hjælp af en stor indsats fra vores varmemester Thomas, der fik vores håndværkere til at sponsere både arbejdskraft og materialer, samt midler fundet af Søren Moses fra Projekt 4300 Agervang lykkedes det at skrabe penge sammen til at få lydisoleret klubben, og således få skabt ro i kælderen.
Det skal da også lige nævnes, at en del af drengene selv lagde en masse arbejdskraft i projektet.
Billardklubben er rykket over i Afd. 166-0, og deres lokaler står nu tomme.
Har man en ide til, hvad de kunne bruges til, kan man kontakte lokaleudvalget inden 1. marts.

Parabolprojektet, som blev vedtaget på et ekstraordinært beboermøde i juni 2011 skulle have været færdigt omkring 1. april 2012. Sådan blev det desværre ikke. Selve licitationen sluttede 6. februar 2012, og så er det godt nok svært at nå det til 1. april.

Projektet kører dog på højtryk og bliver forhåbentlig færdig ca. 1. april i år.
Årsagerne til forsinkelsen er mange, men yderst dårlig indsats fra vores rådgivende ingeniører er nok hovedårsagen hertil.

Projektet har kørt og så pludselig skete ingenting. Så måtte vi op på barrikaderne og få skubbet i gang igen.

Dette har gentaget sig et par gange, og vi har virkelig gjort hvad vi kunne for at holde det i gang, men det har været ret frustrerende hele tiden at skulle slå i bordet for at komme videre.
Derudover er vi afhængige af byggesagen i Afd. 166-0, der er en del af projektet og her hvor vores parabolmast er etableret.

Vores eksisterende signal kører indtil alt virker og er gennemprøvet.
Der er nedsat et antenneudvalg, der pt. undersøger priser mv. hos diverse udbydere.
Alle beboere bliver inviteret til et orienterende møde inden projektet slutter.

Vores udendørs arealer er i år blevet frisket op, med en gang ny maling på alt træværk.
De grønne og hvide farver frisker op, og gør vores grønne område endnu kønnere at se på.
Bevoksningen ud mod Mellemvang er blevet beskåret og giver mere lys i de forreste blokke i Havevang og Agervang.

Det åbner op for området, et område vi kan være stolte af at vise frem for udefrakommende, eller kan vi ?? Af og til er der ikke noget at være stolt af…

Nogle beboere benytter ikke vores skraldesystem, så det sker at div. Effekter og sågar køkkenaffald bare bliver hældt ud af vinduerne.

Så ligger det der og flyder sammen med det brød man fodrer måger med, selv om man ikke må jf. vores husorden, og igen skal vores gårdmænd i aktion og rydde op efter os.

Det er ikke ok, og vi vil gerne opfordre alle der gør den slags ting til at lade være.

Der er desværre stadig nogle, der ikke forstår at man ikke må færdes på knallert og i bil på stisystemet i området.

Vi har i efteråret opsat skilte med kørsel forbudt ved alle indfaldsveje til stierne og blokkene, da man altid, når man konfronterer knallerter med, at man ikke må køre her får svaret: at det står der ingen steder og at man ikke bor her og ikke kender husordenen.

Nu er forbuddet synliggjort, og så er der ikke længere nogen undskyldning.

Indenfor de sidste 3 uger, har vi haft 2 brande i afdelingen.

En antændt af et defekt køleskab med en død hund og en del sod og vandskade til følge, og en der tilsyneladende var påsat med det formål at skade andre.

Vi er ikke herre over sådanne hændelser, men sker det kan det have konsekvenser også selv om man ikke selv er ramt af branden.

Sod og slukningsvand kan trænge ind i andre lejemål i opgangen og ødelægge ens ting.
Vi kan selvfølgelig ikke bestemme det, men vil da hermed bede beboerne overveje at få en indboforsikring, hvis man ikke har det i forvejen, ellers kan man risikere at stå uden økonomisk rygdækning både i tilfælde af brand og tyveri..

Her til sidst vil vi gerne rette en stor tak til Regionskontoret og personalet på Kasernevej, samt til varmemester og lokalinspektør for det gode samarbejde i årets løb.

En stor tak skal også lyde til vores flinke gårdmænd der altid er venlige og gør en stor indsats for at holde vores afdeling pæn og ren, uanset årstid.

Tak skal også lyde til de frivillige der var med ved årets arrangementer, ved runderinger om aftenen, og vagterne i miljøgården.

Særlig tak til Peter B Nielsen, der i januar modtog afdelingens Initiativpris for en særlig stor indsats.

Også tak til John Schlichting, der arbejder med og styrer vores hjemmeside.

Den har lige fået en ansigtsløftning og er blevet rigtig god. Brug den, her finder man svar på meget og kan løbende læse nyheder mv. fra området.

Med disse ord slutter vores beretning…

Der blev bedt om på møde fra nogle beboer, at der kom brev ud til alle beboer, ang. sortering af skrald på flere sprog, dette vil vi prøve at få lavet.

3. Forelæggelse af afsluttet regnskab. Godkendelse af afdelingens driftsbudget:

Regnskabet:

Afdelingsbestyrelsen har godkendt regnskabet. Der er et underskud på 678.680,00 kr. på regnskabet.

Der bliver ikke gjort rent i vaskeriet Havevang 18-24. Dette vil Ejendomskontoret Agervang tage sig af.

Vaskerierne har mindre indtægt ind der er udgifter:

så der blev vedtaget af beboerne at priserne på vask, bliver sat op.

Der var et par spørgsmål til regnskabet:

Marianne svaret på de spørgsmål og derefter kunne vi tage hul på Budgettet.

Budget:

Der var flere spørgsmål til Budgettet og disse svaret Marianne og varmemesteren på.
Derefter blev Regnskabet og budget, godkendt.

4. Orientering fra det Boligsociale Team:

Tine og Kim blev præsenteret og de fik klap fra forsamlingen.

Susanne fortalt lidt om hvad der skal ske i løbet af året og hvad der er sket i det forgang år. Og så fortalte hun også lidt om hvad det er de laver på det sociale kontor.

Hun sagde også at det nye fælleshus der ligger over ved søen, er for begge afdelinger, man kan låne det til fester og andre arrangementer.

Jette fra Afd. 123. sidder i fælleshuset bestyrelsen.

Lokale udvalget kan man kontakte, hvis man har en ide til nye klubber og de finder så ud af om der er ledige lokaler, der kan bruges til de nye klubber.

Igen i år kommer der Familie- ferie og det står Tine for.

Kim arbejder med nye tiltag ang. renovation og han har også mange andre ting han prøver at få lavet herude i området (gode ting for beboerne).

Der bliver lavet blade ang. de ting der bliver lavet og er blevet lavet herude i området, det skulle være delt ud til alle bebor, men det halter i nogle blokke, det skal der laves om på, så alle få bladet.

Vores helhedsplan løber til Marts 2014. men der bliver ansøgt om forlængelse.

5. Indkomne forslag:

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra Birthe Erecius:

Der forslås, at der snares installeres vandmålere i alle lejemål, således at man hver især betaler for sit vand, ligesom man selv betaler varme og el.:

Det bliver tænkt ind i det, med at vi skal have skiftet vandrør i alle blokkene. Der er sat penge af til det, men der er ikke sat nok af, til at skifte rør overalt, så der skal vi nok ud og låne nogle flere penge, men vi prøver, at gøre det så billigt som muligt.

6. Valg til bestyrelsen:

Henrik Larsen modtager genvalg til formand.
Metin Koc og Okan Cekic modtager genvalg til bestyrelsen.:

Formand: Henrik Larsen. Enstemmigt valgt
Bestyrelsen: Metin Koc og Okan Cekin: begge genvalgt.

7. Valg af suppleanter:

1. Mesut Ucarkus
2. Asta Slengerich

8. Eventuelt:

Parabolerne bliver først sat i gang, samtidigt i afd. 123-0 og i afd. 166-0. så der er ikke sat noget i gang endnu.
Der kommer snart håndværker der skal ind i lejlighederne i afd. 123. varslerne kommer indenfor de næste par dage.

Mødet sluttede kl. 20.30 og Formanden takkede for god ro og orden og takkede Bent Sode for at han ville være dirigent.
Og herefter blev der delt sodavang og øl ud til dem der ville have.

Referent: Christina Slengerich.

06-02-2012

Afdelingsmøde i afd. 123-0. Mandag d. 6/2 2012. kl. 19.00. i festsalen Havevang 26.

Indkommende forslag til beboermødet

Der er kommet forslag om at man afdækker mulighederne for, at belysningen i opgange og kælderarealer begrænses stærkt, fx i form af trykknapsystem eller sensorer, idet det må formodes, at man her vil kunne se en væsentlig besparelse på kontoen for fællesstrøm, når der ikke er konstant lys i alle afdelingens 7 blokke 24 timer i døgnet, 365 dage om året.:

Referatet:

Mødet startede med at formanden bød velkommen.

1. Valg af Dirigent og stemmetællere.:

Dirigent: Harry Christensen
Referent: Christina Slengerich
Stemmetællere: Thomas og Kasper fra Lejerbo Varmemesterkontoret.

Dagsorden blev godkendt.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning ved. formanden Henrik Larsen.:

Henrik aflagte bestyrelsens beretning. Og Henrik blev ros og der blev klappet af beretningen.

Bestyrelsens beretning 2010 Lejerbo Afd. 123-0

Kære beboere i Afd. 123-0, endnu engang velkommen til det årlige afdelingsmøde.

2011 har for bestyrelsen været et år, som har budt på masser af arbejde med både store og små opgaver. Det nye bestyrelseshold startede med, at opstille en række prioriterede mål for 2011, som vi så arbejdede med såvel enkeltvis som i mindre grupper.

Den højest prioriterede opgave var arbejdet med et nyt antennesystem , der skulle være mere tidssvarende og billigere end det vores nuværende udbyder YOUSEE kunne tilbyde. Det blev aftalt, at vi skulle lave en fælles løsning med både afd. 166-0 og 166-2, og således deles mest muligt om udgiften til etablering af en fælles parabolgård. Der blev afholdt møde med Lejerbo driftschef, bestyrelsesrepræsentanter for alle bestyrelser, samt rådgivende ingeniører. Herefter blev der lavet begninger på både antennesystem, men også på etablering af dørtelefoner og videoovervågning af opgange og facader. Sidstnævnte for at forebygge hærværk og skabe øget tryghed for beboerne bla. grundet de mange kælderbrande vi har været plaget af.

Sidst i Juni blev afholdt et ekstraordinært beboermøde, hvor et stort flertal sagde ja til at sætte arbejdet i gang. Sagen lå nu ved Lejerbo´s Driftschef, og travlhed, sygdom, samt det at projektet skulle koordineres med renoveringsarbejdet i afd. 166-0, betød desværre nogle måneders forsinkelse, samt at kommunikationen til os i bestyrelsen var yderst sparsom, ja nogle gange ikke til stede, til trods for et sandt bombardement af e-mails og telefon opringninger fra både undertegnede og Metin, der også er med i arbejdet omkring dette projekt. Først her efter nytår har vi fået sat skub i tingene, og som I sikkert har læst i en særskilt skrivelse er arbejdet nu på skinner.

Vi arbejdede også med råderetssagen vedr. udskiftning af køkkener. I samarbejde med Regionskontoret blev udarbejdet et oplæg på udskiftning af køkkener, med priser og hvad det ville koste pr. måned, hvis man ville bruge sin kollektive råderet. Vi må her indrømme, at vi lavede en fejl. Dels skulle vi have undersøgt priser ved flere leverandører, dels skulle vi ikke have koncentreret os så meget om priser, for fokus blev helt taget væk fra sagens kerne, nemlig om vi ville benytte os af den kollektive råderet eller ej. Resultatet blev at beboerne stemte ud fra en pris på køkkener pr. måned, og ikke om benyttelsen af råderetten. Resultatet blev et nej til at bruge råderetten, så dem der rent faktisk gerne ville benytte den ikke fik mulig hed for dette. Senere har vi på en del beboere forstået, at man faktisk havde fortrudt at have stemt nej… Råderetten er ikke død, så vi kan jo overveje, om sagen skal genoptages senere.

Vores vandrør volder stadig problemer med udgifter for afdelingen til følge, samt selvfølgelig ærgrelse og irritation for de berørte beboere. Sagen med renovering af vores vandrør lå først ved driftschefen, men er nu overgået til Lejerbo´s Byggeafdeling i Valby, der nu kører sagen. Pt har vi ikke hørt noget i forbindelse med sagen, men den vil sammen med antennesystemet være en af de højest prioriterede sager der ligger på bordet for 2012.

Som noget nyt besluttede vi at bestyrelsen skulle holde møde med hver enkelt af afdelingens blokke, de såkaldte blokmøder. Her kunne hver enkelt blok ´s beboere møde op og dels få sidste nyt fra bestyrelsen, samt varmemester og boligsocial koordinator, dels få en snak om større eller mindre problemer i blokken eller fremsætte ønske om diverse forbedringer osv. Alle blokke nåede at holde møde med os i 2011. Fra nogle blokke var fremmødet pænt, og fra nogle få mødte slet ingen op. Det kan man så tolke positivt eller negativt, men vi overvejer selvfølgelig at tage en ny omgang blokmøder i 2012, og således gøre det til en fast rutine i årene fremover.

Vi har i afdelingen en del klubber. De fleste kører uden de store problemer, men med nogle af dem har der været problemer med støj fra kælderlokalerne, Drengeklub og mandeklub. Vi har begge steder taget dialogen med klubberne for at få styr på problemerne, lavet lidt forbedringer således, at man ikke absolut skulle holde møde for åbne døre. Vi havde et blokmøde med drengeklubben og beboerne i Kastaniehus. Her var der problemer med støj i kælder, samt rygning i kældre eller uden for beboernes vinduer. Man kom frem til en løsning der hed opførelse af et rygeskur. Boligsocial koordinator Susanne Jensen fandt nogle penge i sit budget, og så fik drengene i samarbejde med vores tømrer lov til at opføre dette syd for Kastaniehus. Det løste ikke umiddelbart problemet, da vi til stadighed er i dialog med klubben vedr. støj og larm, samt det faktum at drengene rent faktisk ikke benytter rygeskuret. Så et nyt møde er på vej med klubben, med deltagelse af bestyrelsesrepræsentanter for 123 og 166, boligsocial koordinator, samt repræsentanter og ledere for drengeklubben. Her skulle vi gerne blive enige om et sæt ordensregler for klubben som skal overholdes, og dermed få skabt ro i kældrene om aftenen. Vi forstår til fulde beboernes beklagelser over støjen, og der er heldigvis en god dialog mellem beboere, bestyrelse og Drengeklub. En alternativ løsning kunne være at flytte klubben til andre lokaler, men det er ikke så lige til, og en egentlig lukning af klubben ville være ærgerlig og bare flytte problemet ud i andre dele af Vangkvarteret.

Vi har nu haft det nye affaldssystem i et par år, og umiddelbart fungerer det rimeligt. De fleste er gode til at sortere deres affald, men vi oplever desværre også at alt for meget ryger forkert. Vi blev ved starten lovet låsesystem på skraldesiloerne, men det er som at rende panden mod en mur. Sidste nyt er, at skal der lås på er det afdelingen der pålægges denne udgift, og ikke Holbæk Kommune som først lovet og antaget. Dette afstedkommer, at vi oplever at såvel private som virksomheder ude fra byen kommer og hælder deres affald i vores affaldssystem. Desuden er folk slemme til at stille alt muligt ragelse foran affalds øerne , som så gårdmænd og frivillige beboere skal fjerne. Alt sammen betyder kun en ting, nemlig en udgift på vores regnskab som vi godt kunne være foruden, men mere om det når vores forretningsfører gennemgår budget og regnskab.

Vores miljøgård fungerer fint, og er velbesøgt. Der kommer rigtig mange effekter ind hver Lørdag, både til forbrænding og til genbrug. Lige før årsskiftet blev Afd. 166 implementeret i miljøarbejdet, da det er planen at nedlægge deres storskraldsrum i forbindelse med deres renovering. Således kan vi også dele udgiften til driften af miljøgården, og derved opnå en besparelse også på dette område. Vi er ikke så mange til at tage vagter i miljøgården, og kunne godt bruge rigtig mange flere. Man yder et stykke frivilligt arbejde til glæde og gavn for hele afdelingen. Har man lyst til at være med, kan man henvende sig til undertegnede. En stor tak skal lyde til hele vagtholdet i miljøgården, for deres store indsats i 2011.

Et andet sted, hvor vi godt kunne bruge en del flere frivillige, er på vores Natuglehold, denne gruppe af frivillige, der iført synligt gule jakker, går rundt i kvarteret i weekenderne og på hverdage og nætter efter behov. Selvom vi ikke oplever de store kontroverser hører vi fra mange, at det har en positiv effekt og skaber en hvis tryghed, at vi går rundt og ser hvad der sker, fjerner effekter fra opgange og kældre der kunne afstedkomme brand eller andre gener for beboerne. Også på dette område har vi et rigtig godt samarbejde med afd. 166, men kunne som sagt godt bruge mange flere frivillige uanset etnisk baggrund. En stor tak skal lyde til hele Natugleholdet for indsatsen i 2011.

Vi samarbejder som sagt rigtig godt med Afd. 166 og dette samarbejde håber vi inderligt på at kunne opretholde fremadrettet. En del af de steder hvor vi samarbejder, er bla, ved beboerarrangementer. Fastelavn, sommerkoncert, sommerfest, juletræsfest osv.

Fastelavnsfesten blev i år en iskold affære i frostvejr, men mange mødte op og var i højt humør trods kulden. Et nyt indslag var Drengeklubbens deltagelse, hvor de serverede nybagte pandekager, et indslag vi gentager i år.

Sommerkoncerten blev en rigtig våd affære med dagsregn. Der kom ikke så mange som i 2010, og det forstår man godt med det sure vejr. Hovednavnet Joye Moe blev kapret til et TV 2 program og så fik vi i stedet rapperen Johnson, som ikke trak det helt store publikum.

Grundet renovering i 166 blev sommerfesten i år aflyst, men forventes afviklet igen i år.

Juletræsfesten blev denne gang afholdt i HFC og var rigtig flot besøgt. Verdenskoret deltog og bidrog til stemningen, og Marianne fra Tveje Merløse Kirke som har meldt sig som samarbejdspartner, gjorde en god indsats ved at lege med de fremmødte børn og arrangere Lucia optog.

Afd. 166 får her i foråret bygget et fælleshus. Her samarbejder vi også, forstået således, at der er underskrevet en aftale om, at Afd. 123 har ret til at bruge dette fælleshus, både til egne arrangementer og til fælles arrangementer med 166. Vi er med i planlægning af køkkenindretning mv. Det skal slås fast, at Afd. 123-0 på ingen måde er økonomisk involveret i driften af dette fælleshus, der udelukkende påhviler Afd. 166, udover at betale for de timer vi evt. bruger det.

Sidste nyt på samarbejdsfronten er at få bragt balance i kvarterets bestand af vilde katte, som ifølge Karen Marie fra Lærkehus skal reguleres. Hun har fået opgaven sammen med Holbæk Dyre Redning, og denne regulering finder sted i begge afdelinger, hvor den minimale udgift jo selvfølgelig deles. Tak til Karen Marie for at hun har påtaget sig denne opgave.

Vi har i vores i øvrigt kønne afdeling prøvet at gøre det lidt kønnere. Der er opsat flere tilplantede blomsterkummer, dels for at gøre det hele lidt kønnere, dels for at hindre utilsigtet parkering, og så har vi fået opsat en flagstang således, at vi alle kan få hejst vores kønne Dannebrogsflag til fødselsdage mv. hvis man ønsker dette.

Til sidst skal rettes en stor tak til Regionskontoret, varmemester og lokalinspektør for det gode samarbejde i 2011.

En special tak skal lyde til vores gårdmænd for altid at holde vores område pænt og rent, og for at være i god og positiv kontakt med vores beboere.

Tak skal også lyde til alle de beboere der hjalp til ved arrangementer og stort og småt i afdelingen i 2011. TAK !

Hermed slutter beretningen for året 2011 i Afd. 123-0.

3. Driftsbudget:

Kommentar:

Vandregnskabet har de sidste 5 år været i underskud, det bliver der nu rettet op på, så det forhåbentligt kommer til at passe. Driftsbudgettet blev godkendt. Det er vandet, der har den store del af huslejestigningen på 5,69 %.

Regnskabet:

Et spørgsmål fra salen: Ang. vandmålere. Kunne det ikke være en stor fordel at få sat vandmålere op i alle lejemål i afd. 123-0. så de der bruger meget vand betaler for det vand de bruger og ikke alle beboerne herude der skal betale, for de beboere der bruger meget vand.

Vi har nok en del vandhaner, toiletter der løber stille og roligt hele tiden, så et forslag lød på at sætte wc-papir ned i toilettet og se hvor hurtigt at det blev vådt, hvis det hurtigt bliver vådt så skal man kontakte Varemesteren så der kan gøre noget ved det og det samme gælder vandhaner der drypper eller løber, det KOSTER MANGE PENGE at det ikke er i orden.

Et andet spørgsmål lød:

Hvornår går man til de beboere og tidligere beboere der skylder penge til Lejerbo og prøver at få pengene??: Svaret er at disse skyldnere bliver indberettet til retten, der så kører en inkasso- sag.

Lejerbo har prøvet at indføre at prøve at hjælpe de beboer der har svært ved at betale huslejen, IKKE at de ikke skal betale det de skylder, dette er noget juridisk som advokaterne tager sig af..

Det blev godkendt, da bestyrelsen har godkendt det.

4. Indkomne forslag:

Der er kommet forslag om at man afdækker mulighederne for, at belysningen i opgange og kælderarealer begrænses stærkt, fx i form af trykknapsystem eller sensorer, idet det må formodes, at man her vil kunne se en væsentlig besparelse på kontoen for fællesstrøm, når der ikke er konstant lys i alle afdelingens 7 blokke 24 timer i døgnet, 365 dage om året.:

Det blev vedtaget at det skal afdelingsbestyrelsen og Varemesteren arbejde vider med.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På Valg er:

Jette Hansen
Christina Slengerich.

Begge ønsker genvalg.:
Begge blev genvalgt.

6. Valg af suppleanter:

Der stillede 3 op som ønskede at blive suppleanter det var:
Asta Slengerich, Niels-Henrik Jørgensen og Mesut.

Asta Slengerich. 27 stemmer.
Niels-Henrik Jørgensen: 52 stemmer. 1 Suppleant.
Mesut: 43 Stemmer. 2 Suppleant.

Så Niels-Henrik og Mesut blev valg som Suppleanter.

7. Eventuelt:

mail-adressen

Der ønskes at mail-adressen til Varmemesterkontoret kommer til at hænge i opslagstavlerne, så alle bebor, kan maile til varmemesteren i stedet for altid at skulle ringe derover.

Dette blev der enighed om at det skulle laves.

Endnu engang er der rotter herude.

Det skal igen siges at

FODRING AF MÅGER, FUGLE ER FORBUDT, DET ER FORTALT X MANGE AT DET ER FORBUDT.

Vi har igen fagfolk er ude for at indfange Rotter og Mus og det koster jo også mange penge. Og HUSK at affald skal i affaldscontainerne og ikke ved siden af eller i området. Det tiltrækker også Rotter og Mus.

SKO, affald og ting på opgangen:

Det er også forbudt,
det er brandmyndighederne der siger dette og det er heller ikke særligt pænt at se på..

Harry takkede for god ro og orden under mødet og mødet sluttede kl. 20.30.

Referent: Christina Slengerich.

27-06-2011 Ekstraordinært Møde - Opgraderinger

Ekstraordinært beboermøde vedr. porttelefon, videoovervågning og parabolanlæg. 27. Juni 2011

Referatet:

Fra afdelingsbestyrelsen var mødt:
Henrik Larsen, Christina Slengerich, Birger Slengerich, Metin Koc, Asta Slengerich

Fra Lejerbo var mødt:
Driftschef Stig Hasselby

Fra Rådgivende Ingenør Holmsgård var mødt:
Ole Høier Madsen

I alt 33 stemmeberettigede lejemål var fremmødt og derfor i alt max. 66 mulige stemmer.

1. Velkomst:

Formand Henrik Larsen bød kort velkommen og redegjorde for grunden til det ekstraordinære møde

2. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Harry Christensen som dirigent og han blev valgt uden modkandidater

3. Valgt af referent:

Til referent blev foreslået Henrik Larsen og han blev valgt uden modkandidater

4. Valgt af stemmetællere:

Til stemmetællere blev foreslået Birger Slengerich og Mette Madsen. De blev valgt uden modkandidater

5. porttelefonanlægget:

Efter en kort gennemgang af porttelefonanlægget af Ole H Madsen kørte der en kort debat,

Man diskuterede forholdene vedr. klubber i kælderlokalerne.

Disse udstyres også med særskilt porttelefon.

Brandsikkerhed og flugtveje.

Derudover kom man ind på brandsikkerhed og flugtveje som der skal tages hensyn til ved etableringen af anlægget.

Der var spørgsmål vedrørende sikring mod hærværk.

Anlægget er vandalsikret.

Postkasser.

Eksisterende postkasser skal evt. flyttes udenfor eller også skal posten have nøgle eller anden mulighed for adgang til opgangene.

Herefter blev forslaget sat til afstemning.

Resultatet blev: Ja : 58 Nej: 8

6. Videoovervågningsanlægget:

Ole H Madsen orienterede kort om videoovervågningsanlægget.

Anlægget må kun overvåge selve blokken og indgangspartier, ikke det offentlige rum.
Videooptagelser gemmes i ca. en uge hvorefter de slettes.
Kun Varmemester, Lokalinspektør eller højere instanser har adgang til at se videooptagelser.
Kameraerne placeres højt og er vandalsikret.

Afstemning :

Ja: 56 Nej: 10

7. Parabolanlægget:

Metin Koc og Ole H Madsen orientere om parabolanlægget og tanken bag det.

Inden forslaget blev sat til afstemning var der en kort debat, hvor man kom ind på anlæggets muligheder, valg af kanaler og udbydere, mulighed for gratis kanaler.

Antenneforening:

Afd. 166-0 skal kobles på samme anlæg og man skal derfor overveje at stifte en antenneforening, der kan forhandle gode rabatter på pakkeløsninger mv. på beboernes vegne.

Tidshorisonten på opførelse af anlægget er omkring 9 måneder.

Afstemningen :

Ja: 61 Nej: 5

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til Henrik Larsen, der kort rundede mødet af.

Referent: Henrik Larsen

14-07-2011 Ekstraordinært Møde - Køkkener

Ekstraordinært Afdelingsmøde AFD. 123-0D. 14-07-2011 I Holbæk Fritidscenter vedrørende kollektiv Råderet – Køkkener

Referat:

Bestyrelsen var repræsenteret af:
Christina Slengerich, Birger Slengerich, Metin Koc, Asta Slengerich og Jette Harton Hansen.

Lejerbo var repræsenteret af:
forretningsfører Marianne Toft Poulsen.

1. Velkomst

Næstformand Christina Slengerich bød kort velkommen til mødet.

2. Valg af dirigent

Metin Koc blev valgt til dirigent.

3.   Valgt af referent.

Jette Harton Hansen blev valgt til referent.

4.   Valgt af stemmetællere.

Birger Slengerich og John Schlichting blev valgt til stemmetællere.

5.   Indledning.

Forretningsfører Marianne Toft Poulsen indledte med at fortælle, at noget af det første hun havde foretaget sig, da hun startede som forretningsfører i januar 2010, var at hun sammen med daværende driftschef Claus Gerdes var kørt ud til HTH for at drøfte afdelingens køkkenprojekt, der havde været undervejs i flere år.

Derefter forklarede hun de forskellige typer finansiering af køkkener:
Individuelle Råderet.

Den INDIVIDUELLE råderet betyder, at lejeren selv og efter egne ønsker (efter godkendelse fra Lejerbo) indsætter nyt køkken i lejligheden. Her er det lejeren selv, der finansierer projektet og står som bygherre.
Kollektive råderet.

Den KOLLEKTIVE råderet betyder, at afdelingen står for finansieringen og at afdelingen står som bygherre. Der vil blive tilbudt et udvalg af låge- og bord- pladetyper som standard. Hvis man f.eks. ønsker at erstatte et standard skabselement med et skuffeelement betales differencen for dette. Det totale projekt incl. montering, el- og VVS-arbejde må dog højst beløbe sig til 75.000,- kr.

Der vil blive lavet en aftaleformular for hvert nyt køkken, hvor priser og huslejestigning vil fremgå. I det første år betales et á conto beløb månedlig indtil det specifikke lån for puljen* foreligger, og at de eksakte beløb beregnes. (*Der optages lån på én gang for ca. 50-60 køkkener. Dette er ”puljen”)
Marianne oplyste, at man kan søge boligsikring til merudgiften af huslejen.

Desuden ville alle lejligheder, der fraflyttes, blive udstyret med nyt køkken. Marianne pointerede vigtigheden af, at man løbende vedligeholder afdelingen, for dermed gøre det mere attraktivt for nye beboere at flytte herud.

Der er søgt hos Holbæk Kommune om tilladelse til at optage realkreditlån til udskiftning af køkkener. Denne tilladelse er givet. Dog er der ikke opnået kommunegaranteret lån, hvilket vil bevirke, at det vil blive dyrere at hjem-tage lånene.

Den samlede låneramme vil beløbe sig til ca. kr. 13.000.000, svarende til udskiftning af ca. 200 køkkener.
Der kommer nu en del spørgsmål fra salen bl.a.:

Kommer det til at koste de beboere noget, der ikke skal have nyt køkken?
Marianne oplyser, at afdelingen betaler 1.000,- for brugsværdien af hvert af de gamle køkkener, der bliver nedtaget.

Forhold omkring vedligeholdelse af nye køkkener bliver taget op.
Desuden debatteres priser for hhv. selve køkkenet / håndværkerudgifter samt finansieringsudgifter.Det oplyses, at den totale pris for nyt køkken vil ligge på mellem kr. 112.000,- og kr. 144.000,-.Prisen for selve køkkenet vil være ca. 30.000,- og håndværkerudgifterne ca. 30.000,-. Altså en samlet pris på ca. kr. 60.000,-

Marianne fremlægger nu en fraflyttersag fra afdelingen, hvor der er monteret nyt køkken fra HTH.Dette eksempel vedrører en 4-værelses lejlighed.
Priserne er som følger:

Elementer 16.249,63Bordplade inkl. vask 3.505,48Stænkpaneler 3.826,92LED - lys under overskabe 2.922,00Emhætte og blandingsbatteri 3.348,00Materialer = 29.852,03Montering, el - og VVS - arbejde 30.955,00   Totalpris = 60.807,03En beboer mener, at for dette beløb burde man kunne få gulvbelægning (linoleum) samt nye vandrør med.Der opfordres fra Mariannes side om at fremlægge dokumentation for påstanden.

Der spørges fra salen, om der er indhentet andre tilbud og i bekræftende fald hvornår.

Marianne fortæller, at den rammeaftale Lejerbo havde med HTH udløb d. 01-01-2010.Der er bred enighed om, at man burde indhente opdaterede tilbud fra fra forskellige køkkenfirmaer for dermed at sikre sig et overblik over markedet.Marianne oplyser, at Lejerbo i øjeblikket har en rammeaftale med Svane-køkkenet. Desuden vil Lejerbo kræve, at der sættes en rådgiver på, hvis der skal indhentes tilbud fra flere / andre end Svane-køkkenet.

Der bliver spurgt, om der kan ansøges om de nye tilskud (pr. 01-06-2011) for håndværkerarbejde.
Marianne oplyser, at det kun gælder for den individuelle råderet og dermed selvfinansiering.
Der kommer et forslag til, om man kan købe elementerne hos et køkkenfirma og selv indhente tilbud fra håndværkere til udførelse af montering mv. (Ét fast tilbud for hver type køkken).

Marianne påpeger, at det kan blive et problem ved fraflytterlejligheder, hvor der kun er en tidshorisont på 14 dage til færdiggørelse af køkkenet.

Der spørges, om nye hårde hvidevarer kan indgå i lånet ved den kollektive råderet.
Dette kan ikke lade sig gøre, da det vil stride mod lovgivningen omkring kollektiv råderet.

DER HOLDES EN KORT PAUSE

Marianne fortsætter fremlæggelsen af opgørelsen over fraflytterlejlighed.
Derefter vises den udarbejdede aftaleformular mellem lejer / Lejerbo / HTH.
Heraf vil fremgå hvilken type låger, bordplader og greb, der er valgt.
Desuden vil den fremtidige huslejeforhøjelse blive oplyst.
Desuden vises der eksempler på opstalter af nyt køkken.
Herefter opsumerer Marianne vilkårene for den kollektive råderet.
Der lægges op til afstemning.

Der spørges fra salen, om denne afstemning er ”endelig”, på den måde at forstå, at hvis forslaget nedstemmes,om så hele ”sagen” evt. skal gå om på et senere tidspunkt?
Marianne bekræfter dette.

Et andet forslag er, at der hjemtages ét stort lån, der også kan indbefatte nyt antenne / internet / telefoni-anlæg.

Dette kan dog ikke lade sig gøre.

Der opfordres fra bestyrelsens side om at vedtage den kollektive råderet, men at der skal indhentes tidssvarende tilbud.

AFSTEMNING VEDR. KOLLEKTIV RÅDERET
Resultat af afstemning:
JA: 43 stemmer NEJ: 52 stemmer Ugyldig: 1 stemme
Forslaget vedr. kollektiv råderet er hermed nedstemt.
Referent:    Jette Harton Hansen

01-02-2011

Afdelingsmøde i Afd. 123-0. Tirsdag d. 1/2 2011 kl. 19.00 i festsalen Havevang 26.

Mødet startede med meget forsinkelse, da der var 1 bebor der havde snydt med adressen. Og der skulle derfor gives nye stemmesedler til dem der kunne bevise hvor de bor. Så til næste år skal der stå på indkaldelsen at man skal forvise sit sygesikringskort eller huslejekvittering, så der kan bevises at man bor i afdelingen og på den adresse man siger.

Indkommende forslag til beboermødet

Der var ikke indkommet nogen

Referatet:

Mødet startede med at formanden bød velkommen

Harry Christensen blev valgt til dirigent
Birger Slengerich og Poul-Erik Hansen blev valgt til stemmetællere

1. Valg af Dirigent og stemmetællere.:

Dirigent: Harry Christensen
Referent: Christina Slengerich
Stemmetællere: Varmemester Thomas, Lokal-inspektører: Kasper Christiansen og Tom Kristensen.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning ved. formanden Henrik Larsen.:

Henrik aflagte bestyrelsens beretning. Og Henrik blev ros og der blev klappet af beretningen. ! bebor spurte ang. Køkkener, om det var den gamle bestyrelse der kunne klandres for at der ikke var sket mere ang. Køkkener, Forretningsfører Marianne Poulsen fra Labæk svaret, at det ikke var bestyrelsen der var skyld i det, men at der manglede nogle svar og beregninger ang. Hvad det ville koste… men det er tættere på ind før mødet og at der snarest ville blive indkaldt til møde ang. Køkkener. Marianne blev bedt om at præsentere de nye lokalinspektører: Tom Kristensen og Kasper Christiansen. De skal dække hele Lejerbo Holbæk. Tom sidder i Lundestræde og Kasper sidder i Agervang.

Bestyrelsens beretning 2010 Lejerbo Afd. 123-0

Kære beboere i afd. 123, endnu en gang velkommen til det årlige afdelingsmøde.

Ved mødet i 2010 blev der igen skiftet ud på bestyrelsesholdet. Umiddelbart et godt hold, men igen skulle det vise sig, at det var de samme få der trak læsset. Nogle forlod bestyrelsen og andre sad passivt tilbage. Ved indgangen af 2011 forlod Martin Bagge sin post som formand, og så var vi 4 tilbage. Og vi må sige, at der var masser af arbejde at samle op på herefter. En del af problemet har været at kommunikationen fra formand til bestyrelse har været yderst sparsom, således, at vi er gået glip af vigtige møder og informationer, og henvendelser fra de af jer beboere, der havde held til at komme i kontakt med Martin. En del af de forsømte opgaver er der selvfølgelig allerede taget hul på at få løst.

I 2010 tog vi vores nye skraldesystem i brug. Det er faktisk gået rigtigt godt, men vi har dog observeret, at ikke alle er lige flinke til at sortere deres affald. Desværre har vi også oplevet, at udefrakommende personer har let ved at læsse deres affald af hos os, så vi håber, at der snart kommer lås på vores siloer.

Vores miljøgård fungerer stadig rigtig godt. Det hold af frivillige, der lørdag efter lørdag stiller op for at yde en indsats, skal have stor ros for deres arbejde med at hjælpe beboerne med at få sorteres affaldet rigtigt, holde pænt og ordentligt og, ja bare være nogle gode ambassadører for miljøarbejdet i afdelingen. Tak for det !! Der kommer rigtig mange gode genbrugseffekter ind som andre beboere kan hente gratis, og også her ser vi stor aktivitet med beboere der kommer for at se om der er noget brugbart..

Som nogen måske har set, har der været en tekniker rundt i en del lejemål, for at teste for brugt af PCB. PCB er noget giftigt stads der findes i fugemasse, men her i Vangkvarteret blev der heldigvis ikke fundet noget.

Til gengæld bliver der til stadighed desværre næsten hver uge fundet utætte vandrør med vandskadede lejligheder til følge. Det er dyrt og besværligt og ærgerligt, og det må det primære indsatsområde i 2011, rent vedligeholdelsesmæssigt.

I forsommeren tog en gruppe af Holbæk borgere initiativ til at oprette et kor, i stil med det man kunne opleve i programmet ”Stemmer fra opgangene” fra Vollsmose. Startskuddet skulle være en sommerkoncert her i Vangkvarteret. Det blev besluttet, at den skulle foregå på græsarealet mellem Lærkehus og Bøgehus. Aktørerne ved koncerten var et lokalt band, koret fra Stemmer fra opgangene og sidst men ikke mindst det kendte band Outlandish som hovednavn. Den praktiske del af arrangementet dvs. hjælp til sceneopsætning, opsætning af forplejningstelt, toiletvogne, forplejning af aktørerne, samt sikkerhed ved scenen og på pladsen stod vi for i Afd. 123, med god hjælp fra Afd. 166. Klubberne i kvarteret satte salgsboder op og kunne derved tjene en skilling til deres klub. Koncerten blev en succes, og mange udefra kom hertil og kunne opleve, at selv en ghetto godt kan være en lille oase….

Kort efter koncerten skulle vi holde beboerfest. Det var på forhånd aftalt, at vi i 123 stod for koncerten og 166 stod for beboerfesten. Vi hjalp selvfølgelig hinanden på dagen som altid, og vi må sige at samarbejdet de 2 afdelinger imellem bare fungerer super godt, uden at vi som sådan er sammen om alting. Og den gamle myte om sammenlægning er hvor den altid har været: En myte..

I November skulle vi så prøve at få skudt Verdenskoret i gang efter sommerkoncerten. Det skete ved at arrangement på Seminariet 5. November. Igen en stor succes. På et stopfyldt seminarium meldte over 50 sig til koret, efter at have overværet en aften med solister som Isam B fra Outlandish og Sasha Dupont kendt fra TV´s Hit med sangen. Igen stod vi fra 123 for en del praktiske opgaver med hjælp fra 166.

Der blev i år igen som altid afholdt både fastelavnsfest og juletræsfest, og som altid var der masser af både unge og gamle som mødte frem og deltog. Det er to gode arrangementer som hver for sig åbner og lukker for årets aktiviteter, og som gør det lidt hyggeligere at bo her. Tak for alle dem som hjalp til ved alle årets arrangementer.

Mht. køkkener og nyt antenneanlæg er vi stort set ikke kommet længere end sidste år. Udskiftninger på posterne som driftschef og lokalinspektør har gjort sit, men ellers får vi ved henvendelse om sagen at vide, at der til stadighed mangler nogle beregninger. Så det er ikke for vi ikke gør noget, men føler vi er låst fast i disse projekter pt.

Mange har sikkert set, og vi har også skrevet det i vores nyhedsbreve, at der hver weekend og enkelte hverdagsaftener går nogle folk rundt i selvlysende gule jakker. Efter en del brande i slutningen af 2009 fik vi stablet et lille korps sammen af frivillige som går nogle runder om aftenen for at se hvad der sker i området, fjerne brandfarlige effekter fra opgange og kældre og bare søge dialog med de unge mennesker som færdes ude sent om aftenen. Det fungerer rigtig godt, og det er vores indtryk, at det mindsker utrygheden ved at færdes ude om aftenen i vores område. Tak til alle jer der også er med her.

I foråret blev der opsat en del nye blomsterkummer med nogle meget anderledes og spændende planter end vi er vant til i området. Ideen til dette næsten eksotiske initiativ kom fra vores nye varmemester Thomas. Kummerne ser rigtig flotte ud og pynter godt i vores i forvejen meget flotte grønne områder. Tak til Thomas for det.

En tak skal også lyde til vores gårdmænd, der som altid er hjælpsomme og imødekommende overfor beboerne, også når der vælter urimelige mængder sne ud af himlen som skal bekæmpes. I starten og slutningen af 2010 samt her i starten af 2011 har de virkelig fået deres sag for og uden samfundets pt. Største mangelvare, salt, har de formået at holde gangarealer flot farbare for beboerne. Tak for det.

Hermed slutter beretningen for året 2010 i Afd. 123-0.

3. Indlæg fra Boligsocial koordinator Susanne Jensen:

Susanne fortæller om hvad hun har lavet det sidste år og hvad hun arbejder med lige nu. Der er lavet en midtvejs vurdering, den kan man hente et kopi af hende på hendes kontor i Agervang. Hun nævnte også den naboskabsundersøgelse der har været lavet herude, den kommer der yderligere om senere. Hun fortalte også om at der var lavet en kalender, med billeder med området herude og at man kunne købe den for 45,00 kr. enten hos hende eller hos formanden Henrik. Den 18. juni. 2011 er der igen koncert herude med band udefra og med vores eget kor, så hun bad folk om at sætte kryds i kalenderen denne dato, så der igen kom mange og støtter op om vores kor. Hun bad også om at man brugte den åbne rådgivning der er i Agervang (i 166), da den ellers ville blive lukket, da der ikke var mange der bruger den og at den koster mange penge.

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget, herunder forelæggelse af afsluttet regnskab:

Driftsbudget:

Godkendt.

Regnskab:

Godkendt.

Der blev spurt fra bebor om ikke der kunne spares nogle penge hvis udendørs lyset blev slukket om dagen, da det er tændt hele døgnet i Havevang (efter der var brand i Havevang). Og der blev bedt om at man husker at sortere sit affald, da det nu bliver vejret når renoveringsvognen kommer og det bliver meget dyrt når det ikke er sorteret, der blev henvist til vores miljøgård med de ting der ikke hører til i dagrenovering/grønt.

5. Afdelingsmødet skal tage stilling til, at årsregnskab for 2010/2011 godkendes af afdelingsbestyrelsen:

Dette blev godkendt, da der var blevet forklaret hvorfor at det skulle være sådan fra nu af.

6. Indkomne forslag, eventuelt forslag til ændringer af vedligeholdelsesreglement og husorden:

Der var ikke indkomne forslag.

7. Valg af formand:

Der var 2 der stillede op til formandsposten: Henrik Larsen og John Schlichting. Så der var skriftlig afstemning.
Henrik : 85 stemmer så han bliver ny formand.
John: 21 stemmer.

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Der skal vælges 3 medlemmer: 2 for 2 år som normalt og 1 for 1 år, da Henrik blev valgt som formand.: der var 5 der stillede op til bestyrelsen, så der blev også her skriftlig afstemning.
Birger Slengerich, John Schliting, Metin Koc, Okan Cekic, Jette Harton.
Metin Koc : 84 stemmer så han er valgt for 2 år.
Okan Cekic : 77 stemmer så han er valg for 2 år.
Birger Slengerich: 76 stemmer så han er valgt for 1 år.
Jette Harton: 24 stemmer så hun blev ikke valgt ind.
John Schlichting : 17 stemmer så han blev ikke valgt ind.

9. Valg af Suppleanter:

Der stillede 3 op som ønskede at blive suppleanter det var:

Jette Harton, John Schliting, Asta Slengerich.
Også her var der skriftlig afstemning.

Jette Harton: 78 stemmer, så hun blev valgt som 1 suppleant.
Asta Slengerich: 58 stemmer, så hun blev valgt som 2 suppleant.
John Schliting: 24 stemmer, så han blev ikke valgt ind.

10. Eventuelt:

Antenne nettet,

kan det ikke snart laves om, så man selv kan vælge hvor mange kanaler man ønsker at kunne se og YouSee er jo blevet dyre. Dette kan bestyrelsen svare på, at det vil der blive arbejdet på.

11. Repræsentantskabsmedlemmer:

De bliver valgt i afdelingsbestyrelsen.

Referent: Christina Slengerich.

08-02-2010

Beboermødet den 08/02 2010 kl. 19,00 i Festsalen Havevang 26

Indkommende forslag til beboermødet:
Forslag 1 af J. Schlichting Havevang 28 st. th.

At der laves en aftale med carpark om parkering i vores område.
Her tænkes på de mange der til stadighed parkere foran blokkene samt kørsels på græsplænerne og cykelstierne.

Forslag 2 af J. Schlichting Havevang 28 st. th.

At der opsættes pullerter ved alle blokkene.
Der tænkes på den type der kan fjernes ved lån af trekantsnøgle ved ind og udflytning og når der er andre tilfælde hvor man skal have store biler ind.
Denne type kan fjernes på under 30 sekunder og er en nøgle som brandvæsnet også køre rundt med og er godkendt mange andre steder på brandveje.
Den vil kunne forhindre parkeringer og kørsel på gang og græsplæner til glæde for gangbesværet og børn.
Ideen er også at vores håndværker i ren dovenskab ikke kan parkere deres biler foran blokkene da de ikke skal have en nøgle udleveret

Forslag 3 af J. Schlichting Havevang 28 st. th.

At der uddeles nye skraldestativer med to poser en til bio og en til restaffald og det herefter er en del af lejemålet.
Dette for at fremme og muliggøre sorteringen af vores husholdnings affald.

Forslag 4 af J. Schlichting Havevang 28 st. th.

At der gøres en aktiv indsats for klimaskærmen kommer til at virke i vores opgange.
Da det har vist sig at nedkølingen i vores opgange medfører kuldebroer i nogle lejligheder med det resultat at der opstår skimmelsvamp i disse.
Da det er meget dyrt at fjerne dette samt at det har vist sig umuligt at opvarme visse rum som støder ud til opgangen grundet varmetab.
Foreslår jeg at samtlige vinduer afspærres i vinterhalvåret samt at tætningslisterne gennemgås hvert år inden vinterhalvåret samt at de limes på så de ikke forsvinder af sig selv.
Og at man igangsætter og indhenter eksperter der kan komme med forslag til hvad der mere kan gøres ved dette problem.

Forslag 5 af k. Torp Sørensen Agervang 7 st. tv.

Mit forslag går ud på at vi beboere som stadig bor i de samme lejligheder efter 40 år, bør have et nyt køkken uden at stige i husleje.

Vi er trods alt dem der ikke koster Lejerbo noget, da vi ikke bruger penge på fraflytninger, som i den sidste ende altid koster afdelingen noget.

Vi har jo stadig de gamle køkkener som var da vi flyttede ind, hvilket ikke har kostet afdelingen noget, og vi er jo ikke mange der er den faste gruppe, hvilket bør påskønnes af Lejerbo. Det er trods alt os (de faste beboer) der er de mindste udgifter ved.

Vi ser gang på gang ved fraflytninger, at der bliver malet døre, skiftet gulve osv. hvilket vi der bliver boende ikke får.

Håber mit forslag bliver taget alvorligt, da det er ment sådan.

Forslag 6 af A. Slengerich Agervang 25 st. tv.

Hermed stilles der forslag om, at der på beboermøder d. 8. februar 2010 stemmes om den kollektive råderet.

Spørgsmål til bestyrelsen:

Hvad har bestyrelsen gjort I forbindelse med øllegaards rapport omkring vores varmesystem som påpegede visse problemer samt opsatte delmål for renovering.
Det er ikke tilfredsstillende at vi ikke kan få varmt vand i hanerne i weekenderne eller at varmen i radiatorerne forsvinder om natten grundet forbrug fra de første strenge.
Samt alle de vandskader vi til stadighed oplever grundet sprængte vandrør til stor scene for de påførte beboer.

Er der i forbindelse med budgettet afsat penge til dette så det ikke er alle pengene der skal lånes og hvor meget er der afsat?

Referatet:

Mødet startede med at formanden bød velkommen

1. Valg af Dirigent og stemmetællere.:

Harry Christensen blev valgt til dirigent
Birger Slengerich og Poul-Erik Hansen blev valgt til stemmetællere

pkt. 9 i dagsorden udgik, da det ikke kunne godkendes

Marianne præsenterede kort sig selv, og fortalte at James Gauger havde forladt lejerbo primo januar pga. sin private situation.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning ved. formanden Martin Bagge.:

Ved beboermødet i 2009 blev en del af bestyrelsen skiftet ud, og nogle pladser byttet rundt. Vi gik i gang med arbejdet, som i starten bar tydelig præg af, at der var en del nye på nye poster. Det blev til et skidt forår, hvor en del beboer følte, at man ikke kunne komme i kontakt med alle i bestyrelsen, desværre også Formanden.

Vi skal selvfølgelig beklage de frustrationer dette måtte have medført. Henover sommeren kulminerede dette med, at vi tog bestyrelsesarbejdet og vores interne kommunikation op til overvejelse. Nogle posters arbejdsopgaver blev delt og vi startede op med en bestyrelsestelefon som kunne gå på omgang mellem os, så det ikke altid var den samme der hængte på alle opkald.

Ellers bød året på opstart af vores miljøgård, der åbnede officielt d. 6 juni. Miljøgården bliver nu flittigt brugt, og faktisk er vi så gode til at sortere storskrald, så vi faktisk får tømt vores 2 containere med brændbart affald gratis. Genbrugsrummet i miljøgården er også flittigt brugt, og her kan man af og til virkelig finde nogle gode ting gratis. miljøgruppen gør et stort og godt stykke arbejde, men desværre er det her som i mange andre forening sammenhænge kejserens soldater der trækker læsset. Der er plads til mange flere hjælpere, så har du lyst til at give en hånd med, så henvend dig til Henrik

Klubberne i området går stadig fint. Der er startet en drengeklub op i den gamle Netcafè og Billardklubben der ellers var lukket ned genopstod i foråret. Der har desværre været lidt knas med Mandeklubben, hvor der kom en del klager over støj mv. Vi tog kontakt til klubben og fik sat nogle retningslinjer for brug af lokalet. Det er blevet bedre, men desværre får vi stadig af bagveje at vide at, det stadig ikke er godt nok. Dette har vi fokus på i tiden fremover og skal samtidig tilføje, at det er vigtigt, at vi får disse klager direkte til bestyrelsen på skrift, hvis vi skal gå videre med det, med effekt. Der er trods alt altid en fra bestyrelsen der sidder ved vagttelefonen og kan tage mod besked og give et par råd med på vejen.

Fokus skal vi også have på den generelle uro der er i afdelingen. Der er masser af klager over nabostøj mv. Nogle af problemerne har vi selv løst ved henvendelse til de stridende parter, andre har vi sendt til regionskontoret, da det jo ikke er alle steder man kan forvente at blive specielt venligt modtaget og vi skal ikke sætte vores helbred og førlighed over styr, heller ikke som bestyrelsesmedlemmer. Der skete desværre heller ikke så meget ved det. Hvordan vi takler disse problemer fremover skal vi i dialog med den nye forretningsfører om i nær fremtid, da det er os magtpåliggende at alle kan bo med hinanden dør om dør.

I dialog omkring antenner og køkkener med den nye forretningsfører er vi allerede. Disse punkter har vi arbejdet med siden sidste beboermøde. Desværre føler vi os lidt svigtet af Lejerbos driftsafdeling. Tingene er trukket i langdrag og henvendelser til driftschefen har næsten altid udmundet i en form for skænderi, næsten inden samtalen var startet. Ved henvendelse til regionskontoret er man så sendt tilbage til driftschefen og ja hvad så. Vi er dog nået så langt, så vi har udvalgt nogle forskellige modeller af køkkener som man engang kan vælge at få sat op. Undersøgelse af antenner er nu efter nytår også landet på den nye forretningsførers bord. Disse ting skal vi have stor fokus på i år sammen med renovering af vores rørsystem. Vi har mange rør skader i de gamle vandrør, og der er sat ekstra penge af til det i budgettet. Om der er nok ser vi på når vi gennemgår budgettet om lidt.

I samarbejde med afdeling 166 og Susanne, er beboerbladet også kommet på banen, og generelt er samarbejdet med den anden afdeling blevet tydeligt forbedret, uden at vi på nogen måde skal lave alting sammen, eller som et rygte på vores debatforum, sagde skulle sammenlægges.

Det er mere fællesaktiviteter af social karakter, så som fastelavnsfest, juletræsfest og deltagelse i sommerens DGI-stævne vi har gjort det i. Vi kan dog også nævne, at vi sammen med afdeling 166 er ved at få startet noget samarbejde op med SSP og Natteravnene, og derudover har afholdt et par uformelle fællesmøder.

Igen i år blev vi ikke forskånet for et af vores store problemer, nemlig brande i afdelingen. I sommer gik det igen ud over et kælderrum i Kastaniehus, heldigvis uden de helt store skader. Mellem jul og nytår gik der et skraldeskur og nogle nærliggende garager op i røg ved Havevang 10, og selv vores juletræ ved den store legeplads blev forsøgt nedbrændt ligesom der var lagt an til optænding af reklamer og aviser i skralderummet ved Agervang 31. Her tog vi straks initiativ til at få samlet nogle beboer som kunne gå rundt i området og kældrene og enten tage nogle på fast gerning eller bare virke forebyggende. Det så ud til at have den ønskede effekt, for der virkede pludseligt meget stille i området. Hermed en stor tak til de friske beboer der gad hjælpe os med denne opgave.

Som det sidste nye er vores nye skraldesystem som blev taget i brug primo januar, efter at Holbæk kommune havde udsat ibrugtagningen gang på gang. Vi holdt et lille intromøde, hvor ikke særlig mange deltog. Umiddelbart fungere det fint, men vi skal blive bedre til at sortere rest- og bio affald. Herudover skal vi have besluttet hvad de gamle skraldeskure skal bruges til. Der er forslag om cykel / barnevogns rum og i en af blokkene vil man gerne bruge det til hyggeskur hvor man kan sidde ved et bord og hygge sig. Har man forslag er man velkommen til at henvende sig til os.

Der var enkelte spørgsmål til bestyrelsen vedr. vagttelefon, kontakt til bestyrelsen, samt kontakt til akut håndværker hjælp uden for arbejdstid

Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af budget og regnskab.:

Mariane gennemgik budgettet, hvor konto 119 blev diskuteret. Det udmundede i at Mariane fastslog, at aktiviteter konteres konto 119, og opførelse af halvtage mv. konteres konto 115

Budgettet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.:

Forslag 1

At der laves en aftale med carpark om parkering i vores område
Her tænkes på de mange der til stadighed parkere foran blokkene samt kørsels på græsplænerne og cykelstierne

Der blev besluttet at der skulle være skriftligt afstemning.:
For: 5
Imod: 56
Blanke: 2
Forslaget blev forkastet

Forslag 2

At der opsættes pullerter ved alle blokkene
Der tænkes på den type der kan fjernes ved lån af trekantsnøgle ved ind og udflytning og når der er andre tilfælde hvor man skal have store biler ind.
Denne type kan fjernes på under 30 sekunder og er en nøgle som brandvæsnet også køre rundt med og er godkendt mange andre steder på brandveje.
Den vil kunne forhindre parkeringer og kørsel på gang og græsplæner til glæde for gangbesværet og børn.
Ideen er også at vores håndværker i ren dovenskab ikke kan parkere deres biler foran blokkene da de ikke skal have en nøgle udleveret

Der blev besluttet at der skulle være skriftligt afstemning.:
For: 4
Imod: resten
Blanke: 0
Forslaget blev forkastet

Forslag 3

At der uddeles nye skraldestativer med to poser en til bio og en til restaffald og det herefter er en del af lejemålet.
Dette for at fremme og muliggøre sorteringen af vores husholdnings affald.

Det blev vedtaget at Poul-Erik skulle indkøbe nogle spande til Bioaffald.

Forslag 4

At der gøres en aktiv indsats for klimaskærmen kommer til at virke i vores opgange.
Da det har vist sig at nedkølingen i vores opgange medfører kuldebroer i nogle lejligheder med det resultat at der opstår skimmelsvamp i disse.
Da det er meget dyrt at fjerne dette samt at det har vist sig umuligt at opvarme visse rum som støder ud til opgangen grundet varmetab.
Foreslår jeg at samtlige vinduer afspærres i vinterhalvåret samt at tætningslisterne gennemgås hvert år inden vinterhalvåret samt at de limes på så de ikke forsvinder af sig selv.
Og at man igangsætter og indhenter eksperter der kan komme med forslag til hvad der mere kan gøres ved dette problem.

Der blev besluttet at Poul-Erik og afdelingsbestyrelsen skal arbejde vider med sagen.

Forslag 5 af k. Torp Sørensen Agervang 7 st. tv.

Mit forslag går ud på at vi beboere som stadig bor i de samme lejligheder efter 40 år, bør have et nyt køkken uden at stige i husleje.

Vi er trods alt dem der ikke koster Lejerbo noget, da vi ikke bruger penge på fraflytninger, som i den sidste ende altid koster afdelingen noget.

Vi har jo stadig de gamle køkkener som var da vi flyttede ind, hvilket ikke har kostet afdelingen noget, og vi er jo ikke mange der er den faste gruppe, hvilket bør påskønnes af Lejerbo. Det er trods alt os (de faste beboer) der er de mindste udgifter ved.

Vi ser gang på gang ved fraflytninger, at der bliver malet døre, skiftet gulve osv. hvilket vi der bliver boende ikke får.

Håber mit forslag bliver taget alvorligt, da det er ment sådan.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 6 af A. Slengerich Agervang 25 st. tv.

Hermed stilles der forslag om, at der på beboermøder d. 8. februar 2010 stemmes om den kollektive råderet.

Mariane Poulsen oplyste, at der skal være et konkret projekt at stemme om.
forslaget blev forkastet.

Spørgsmål til bestyrelsen

Hvad har bestyrelsen gjort I forbindelse med øllegaards rapport omkring vores varmesystem som påpegede visse problemer samt opsatte delmål for renovering.
Det er ikke tilfredsstillende at vi ikke kan få varmt vand i hanerne i weekenderne eller at varmen i radiatorerne forsvinder om natten grundet forbrug fra de første strenge.
Samt alle de vandskader vi til stadighed oplever grundet sprængte vandrør til stor scene for de påførte beboer.

Er der i forbindelse med budgettet afsat penge til dette så det ikke er alle pengene der skal lånes og hvor meget er der afsat?

5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Der skal vælges 2 til bestyrelsen.

1.    Henrik Larsen            58 stemmer    fortsætter i bestyrelsen
2.    Inge-Lise Nielsen       10 stemmer
3.    Christina Slengerich    26 stemmer    blev valgt ind i bestyrelsen
4.    Metin Koc                 22 stemmer

6. Valg af suppleanter

1.    Inge-Lise              34 stemmer    Blev valgt til 1 suppleant
2.    Biger Slengerich    27 stemmer    Blev valgt til 2 suppleant
3.    John Schlichting    25 stemmer
4.    Metin Koch          18 stemmer

7)    Valg til Repræsentantskabsmedlemmer

Det blev besluttet at afdelings bestyrelsen selv vælger 2 medlemmer fra bestyrelsen.

8. Evt.

Susanne Jensen orienterede kort om Helhedsplanen, hvor man nu er halvvejs...

Der var stor ros til vores gårdmænd, for godt arbejde med snerydningen og saltningen.

Herefter var mødet slut og dirigenten takkede for god ro og orden..

ref.
Henrik Larsen

03-02-2009

Beboermøde 3/2 2009 kl. 19.00 i Festsalen Havevang 26Beboermøde 3/2 2009 kl. 19.00 i Festsalen Havevang 26

Indkommende forslag til beboermødet:
Forslag 1:

Skal der arbejdes vider for at få nye køkkener med den fælles råderet så de der ønsker nyt køkken kan tilmelde sig og nye lejer vil få dette i forbindelse med udflytning af gamle lejer så det kun er dem der får nye køkkener der vil stige i husleje

Forslag 2:

Fællesantennen:forslag til ny udbyder og renovering af anlægget vi er nu steget til 300,00 kr. om måned for vores nuværende udbyder og der har de sidste par år været oppe til beboermøderne at man burde kunne finde noget bedreskal vi derfor forsøgt at finde noget andet som også kunne tilfredsstille tidens krav

Forslag 3:

At der oplyses vandforbruget pr. blok i forbindelse med regnskaberne

Referatet:

1. Valg af Dirigent/referent/stemmetællere.

Dirigent: Harry ChristensenReferent: Christina SlengerichStemmetællere: Poul-Erik, Metin, Birger.
Der er udleveret til/fremmødt 46 lejemål = 92 stemmer.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning ved formand John.:

Vi har i år haft rigtig meget mødeaktivitet i bestyrelsen bland andet i forbindelse med helhedsplanen som langsomt skrider frem og de mange nye tiltag som er startetDer har også været afholdt en tur til bonbon land i samarbejde med Susanne og afdeling 166-0 som desværre faldt på en regnvejrsdag men ellers må beskrives som vellykket det er bestyrelsens opfattelse at vi skal lave en liggende tur hvert år

Et beboerblad skulle også være på trapperne i samarbejde med afdeling 166-0.Hver afdeling har afsat 25.000 kr. til dette projekt som et forsøg på et år. vi vil herefter tage det op til vores beboermøde til næste år for at høre om det er noget som man ønsker skal fortsætte jeg vil gerne opfordre jer til at melde jer til dette projekt, hvis der skulle være nogen der har interesse i at deltage med at lave et beboerblad

Vores storskraldeplads er også ved at være på plads vi har i øjeblikket fået samlet 11 personer der er interesseret i at give en hånd med. men kan godt bruge flere så også her vil jeg godt opfodre jer til at tilmelde jer til en vagt hver andet eller tredje måned på et par timer i kan tilmelde jer på de papirer som ligger nede ved døren

Vores nye skraldesystem (molokkerne) ligger stille vi har ikke godkendt dem da der trækker vand ind da vi skal betale efter vægt og vi ikke ønsker at skulle betale for vand som affald. Vi har derfor kun betalt for nedgravningen. der har som man har, kunne læse i venstrebladet været mange problemer med h. c. som er dem der skulle tømme dem og hvis de ikke kommer i gang vil vi selvfølgeligt søge erstatning fra Holbæk kommune

Vi har i år sat det rådgivende ingeniør firma øllgaard i gang med at gennemgå vares varmesystem og finde ud af hvordan vi ført det forsvarligt op til dato således at vi får en forsvarlig udnyttelse af vores energiforbrug og samtidig før renoveret vores vandrør

Vi har desværre også oplevet en stigning i graffiti og fået vores første store tegning på murværket det blev en rigtig dyr oplevelse da det ikke kunne fjernes på normal vis da det trækker ind i stenene og var derfor nød til at rive en stor del af murværket ned og derefter mure det op igen min opfordring til jer er at i melder alt hærværk og graffiti til Lejerbo så vi kan få regningerne sendt vider til dem der laver det og ikke som nu er os alle der skal betale over huslejen

Nye Postkasser er der også blevet sat op et år tidligere end beregnet da vores leverandør havde fået lavet en fejl vi skal derfor først betale dem til næste år det har indebåret at vores opslagstavler er blevet nedtaget der arbejdes på ny løsning evt. genbrug af de gamle hvis man kan fjerne navnedelen og så finde en ny placering i opgangen

Der har i år ikke været afholdt nogen store sværtedag da vi ikke var sikre på at der var penge nok til dette, men vi satser på at kunne leve et i år igen med halvtag og evt. blomster ved opgangs dørene da dette har vist sig at være et plus for afdelingen herunder også kontakten mellem beboerne i de pågældende blokke
Der er også blevet startet en del klubber, her i afdelingen er der blevet startet en mandeklub hvor man mødes og drøfter ugens begivenheder og spiller forskellige spil medens man drikker stærk kaffe eller te
En lektiecafé, pigeklub, kvindeklub og klubben for de ældre unge piger er det også blevet til i forbindelse med helhedsplanen som Susanne arbejder med ligesom der har været afholdt streetbasket igen i år som noget nyt var der også streetdance med i programmet i år

Derimod er vores billard klub desværre blevet lukket da der ikke var tilstrækkelige medlemmer til at videreføre den Sidst vil jeg gerne have lov til at takke?

Kommentar til beretningen: der var ingen kommentar, så enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af driftsbudget, herunder forelæggelse af det afsluttede regnskab og henlæggelser

James fremlægger regnskab:godkendt og vedtaget.Henlæggelser: Godkendt og vedtaget.Driftsbudgettet: Godkendt og vedtaget.

4. Nye køkkener

(Ønsker I at vi indhenter tilbud til nye køkkener samt finansiering og derefter at indkalde til nyt beboermøde).
Ja: 70. der arbejders vider med det.Nej: 18.Blanke: 0.

5. Ny udbyder til fællesantennen

(skal vi indhente tilbud fra seas/nve om nyt anlæg eller skal vi fortsætte med nuværende).
Ja.: 83. Der indhentes tilbud fra Seas/Nve. og  TDC.Nej: 9.Blanke: 0.

6. Vandforbruget

(skal det oplyses hvad vandforbruget har været pr. blok i forbindelse med regnskabet).
Ja: 36.Nej: 54. Så der skal ikke oplyses vandforbruget ved regnskabet.Blank: 2.

7. Valg af formand:

John: 42.  Martin: 48. Blev valgt som ny formand.Blanke: 02.

8. Valg til bestyrelsen:

Martin Jensen: 51. Ny i bestyrelsenPeter Nielsen: 30.  Christina Slengerich: 31.  Jette H.: 46. Ny i bestyrelsenBlanke: 0.

9. Valg af suppleanter.:

Birger 40.  Metin: 72. 1. Suppleant.Satar: 61. 2. Suppleant

10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer

2 stk.: Disse vælges i bestyrelsen og ikke af beboerne.

11. Eventuelt:

Kabelbakkerne i opgangene, hvornår bliver de sat op igen, kablerne hænger løst i kælderen efter der var brand, det ser ikke godt ud.Poul-Erik svare at de bliver ordnet snarest.

Festsalene:

Hvis de ikke er udlånt, om man evt. kan udlåne borde, stole, glas og postelin til private mod at de betaler hvad det koste, hvis noget af det går i stykker og tjene lidt penge til at vedligeholde festsalene. Det koster lidt at låne disse ting.Dette skal bestyrelsen arbejde videre med.

Postkasserne i dørene:

bliver de lukket eller bliver dørene udskiftet efter vi har fået postkasserne ned ved indgangsdøren:Nej det skal vi ikke regne med, man kan selv lukke brevsprækken med avis eller hvad man har lyst til at lukke den med.

Skilte i området:

Biler bliver parkeret ulovligt i Havevang og i Agervang (store biler) og de køre meget stærkt, der ønskes opsætning af skilte igen, med hvor stærkt man må køre og hvor man må holde med disse store biler.Poul-Erik fortæller at der er givet besked fra Politiet om at vi ikke må have disse skilte sat op.
Skilte med at man SKAL samle sine hundelorte op, når ens hund har skidt på fortov eller stier, så man ikke render og træder disse op i sine sko og får det ind på gulve i lejlighederne. Så Kan man få disse skilte op?

Mødet sluttede kl. 21.
Harry takkede for god ro og orden.

05-02-2008

Beboermøde Tirsdag d. 5. februar 2008 kl. 19.00 i Festsalen Havevang 26

Indkommende forslag til beboermødet:
Forslag 1 af Peter Brun Nielsen:

Dette forslag bliver stillet fordi der i afdelingsbestyrelsen er flere fra samme familie, det kan påvirke en afgørelse i bestyrelsen
Der blev vedtaget på et beboermøde for nogle år siden at kærestepar med samme adresse ikke kunne sidde i bestyrelsen da de påvirker hinandens beslutninger der var tale om Tina og Johnny Lind
Vi anmoder derfor om at der afholdes en afstemning om at der kun må være et medlem pr. familie, da familiemedlemmer også kan påvirke hinandens beslutninger

Forslag 2 af bestyrelsen:

Da vi kan forvente stigende udgifter i forbindelse med grønne afgifter som regeringen har lovet vil det være en fordel for alle at vi begynder at få sat vandmåler op det vi beslutter i dag kan først blive påbegyndt til næste år så hvis vi skal tænke fremad skal vi tage en beslutning nu
Det har vist sig i andre sammenlignelige boligselskaber i Roskilde at der vil være en væsentlig besparelse i vandforbruget og derved også i gasforbruget der bruges til at varme vores vand op med samt nye investeringer i nye anlæg i vores varmecentraler som ikke bliver nødvendigt da vandforbruget mindskes
Da vores vandforbrug er ret højt er det vores overbevisning at det vil være meget fornuftigt at vi for begyndt, derfor anbefaler vi, at vi begynder at sætte vandmåler op i hvert enkelt lejemål
Det er også sådan at vi må forvente at vi i den nærmeste fremtid vil være nød til at lave væsentlige renovationer i vores rørsystem da det er konstateret at rørene er papirtynde mange steder og disse ting kan laves samtidig
Vi anmoder derfor endnu engang om en afstemning om der skal påbegyndes opsætning af vandmåler

Forslag 3 af bestyrelsen:

Da næsten alt kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne foregår via computer og der bliver sendt meget personfølsomme dokumenter mellem bestyrelsesmedlemmerne og al denne ligger på private pcer anmoder bestyrelsen om at der bliver bevilget indkøb af en pc pr år således at det i længden vil være afdelingens pcer som vil blive afleveret når man forlader bestyrelsen
Vi anmoder derfor om at der afholdes en afstemning om at der bevilges en pc om året til bestyrelsen

Forslag 4 af bestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen vil gerne anmode om at der bliver bevilget en internetforbindelse til de faste bestyrelsesmedlemmer
Det er sådan i dag at bestyrelsesmedlemmerne modtager telefonpenge dette vil vi gerne have lavet om til at det er en internetforbindelse som kan bruges til ip telefoni og internet det skal være den billigste mulige måde at dette kan lade sig gøre på og skal konteres som en fast udgift i forbindelse med bestyrelsesarbejdet således at bestyrelsen ikke bliver beskattet af dette
Vi anmoder derfor om en afstemning om at der bliver bevilget en internetforbindelse til de faste bestyrelsesmedlemmer

Forslag 5 af bestyrelsen:

Husorden:
Afdelingsbestyrelsen ønsker at kunne give dispensationer i husorden i meget særlige situationer det har i det seneste år vist sig overordentligt svært at udleje vores carporte, vi har i samme tid nogle beboer der har to biler men ikke kan leje to carporte dette syntes vi er rigtigt dumt da vi betaler administrationsgebyr uanset om de er udlejet eller ej
vi har også haft situationer hvor vi godt kunne bruge en carport til anden formål men ikke kunne gøre dette fast
vi anmoder derfor om at give bestyrelsen beføjelse til at kunne give dispensationer i forbindelse med udlejning af carportene

Forslag 6 af Lejerbo:

Da det har vist sig at der er sneget en fejl ind i vores Vedligeholdelsesreglement men ordet kan ønsker man at ændre dette til skal
VI
Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. IV, 1)
Stuer, værelser og entré
1. Vægge i stuer/ værelser/ entré er ved indflytning tapetseret med Rutex-tapet eller glasvæv, malet med uafsmittende plastikmaling og kan vedligeholdes med følgende tapet- og malingstyper:
- Rutex-tapet 135 gram ekstra
- Skumtapet
- Plastmaling glanstrin 5 – lys råhvid.

Disse typer må ikke bruges:
- Hessianbeklædning
- Træpaneler
- Fløjlstapeter.

Lejerbo anmoder derfor om en afstemning om at ordet kan bliver erstattet med skal

Referatet:

1) Valg af Dirigent/Referent/Stemmetællere.:

Dirigent: Harry Christensen.
Referent: Christina Slengerich
Stemmetællere: Poul-Erik og Birger Slengerich

Beboermødet er lovligt indkaldt og der er 17 lejemål der er stemmeberettiget og det 18 lejemål kom senere til stede.
Det vil sige at der er 34 stemmer og siden 36 stemmer.

2) Afdelingsbestyrelsens beretning.:

Formanden beretning.

Jeg vil i år gøre det meget kort da der er mange punkter som vi skal have igennem og derfor ikke vil spille tiden Vi står nu og skal til at godkende en rimelig stor huslejestigning dette skyldes til dels at fyret i dobbeltblokken agervang 21 – 31 gik sig en tur ca. 15 år før tid grundet at man i forbindelse med opsætningen havde skåret den i to dele for at kunne få det ned i fyrkælderen hvilket en hver der bare har en lille smule forstand udmærket godt ved at det må man ikke med et pladejerns fyr den klovn der har godkendt dette burde sagsøges for erstatning efter min mening

men det er også fordi vi i budgettet har afsat forledt penge til ejendomsskatter og renovation og ikke mindst til vandafgift og hold nu fast vi har betalt ikke mindre end 1.256.303 kr. i vandafgift og vi må forvente at dette beløb vil stige kraftigt efter de udmeldinger som er kommet fra regeringen derfor forslaget med vandmåler som vil kunne sætte fokus på den enkelte families vandforbrug da vi ellers må forvente væsentlige huslejeforhøjelser grundet vandafgiften som vi ikke kan slippe for

vi har nu snart i to år forsøgt at finde en billiger løsning for vores fællesantændesystem men det er end til nu ikke lykkes at finde noget som vil blive billiger men med den nye stigning vil det måske blive lidt lettere at finde en som er bedre og forhåbentligt billigere det er noget som vi vil arbejde vider på og vi forventer at vi på et eller andet tidspunkt vil komme med et forslag eller to som i skal tage stilling til

Vi skal også have lavet et nyt system i stedet for vores skralde rum Holbæk kommune har besluttet at de ikke vil tømme vores gode gamle container mere nu skal det hele graves ned så det er en stor sæk som skralde bilen kommer og tømmer og samtidig bliver det vejet og efter vægten skal vi så betale
Alt dette kommer til at koste rigtig mange penge og vi skal derfor varsle jer om at i kan blive indkaldt til et ekstra beboermøde med yderlige huslejestigninger til følge men der er stadig forhandlinger med kommunen så vi ved ikke hvordan det ender på nuværende tidspunkt

Så er den sociale helhedsplan startet op og vi har fået ansat en aktivets medarbejder som har fået kontor over i afdeling 166-0 ved siden af vaskeriet det er Susanne som sider her ved siden af os hun vil sidst i vores møde få tid til at præsentere sig så det vil vi vende tilbage til senere

Så er vi også begyndt at få udlejet de kælderrum som er mange forskellige steder i blokkene på samme måde som vi udlejer carportene den eneste forskel er at det er afdelingsbestyrelsen som udlejer disse efter en venteliste som man kan blive skrevet op til ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen dette er fordi man ønsker at kunne tage kælderrum ud af udlejningen hvis der opstår behov for at de bruges til andet formål de kælderrum som allerede er udlånt til beboer bliver der ikke rørt ved før end at de pågældende beboere flytter eller på anden måde aflevere disse

Igen i sommers afholdt vi store sværtedag som har det formål at holde udgifterne nede, da vores legepladser er ved at rådne op og hvis vi ikke begyndte at gøre noget ville det blive en rigtig dyr regning for afd. Med professionel arbejdskraft
I år var det Bøgehuset som fik to halvtage og samtidig plantet slyngplanter ved siden af deres opgange det er vi meget spændte på om det lykkes at få til at gro det har vores varmemester nemlig hele tiden påstået at man ikke kunne
Jeg vil her gerne takke de få men meget aktive personer som gjorde dette muligt uden dem var det aldrig lykkes
Det er vores store håb at der vil følge flere med til sommer da det er langt billiger på denne måde og det er min overbevisning at jo flere der opholder sig ude i vores område jo mindre hærværk vil der være

Sidst vil jeg gerne have lov til at takke Laila for hendes store indsats i mange år i bestyrelsesarbejdet da hun nu trækker sig vil vi i bestyrelsen gerne overrække hende to flasker vin og disse blomster og vil bede de forsamlede om sammen med mig at rejse jer og give hende en hånd.

Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år, herunder forelæggelse af afsluttet regnskab.

Budgettet:

Der er stor ros til James Gauger fra John, da James har holdt/lavet et godt budget for os beboere, så budgettet blev godkendt.
Der blev talt om at afdelingsbestyrelsen evt. skal holde et budgetmøde tidligere på året og at beboerne kan komme med forslag til ting der skal tages op til dette møde.

Regnskabet:

Det blev godkendt.

4) Indkomne forslag, eventuelt forslag til ændringer af vedligeholdelses-reglement og husorden.:

Forslag 1 af Peter Brun Nielsen.:

Dette forslag bliver stillet fordi der i afdelingsbestyrelsen er flere fra samme familie, der kan påvirke en afgørelse i bestyrelsen.
Der blev vedtaget på et beboermøde for nogle år siden at kærestepar med samme adresse ikke kunne sidde i bestyrelsen da de kunne påvirke hinandens beslutninger, der var tale om Tina og Johnny Lind.
Vi anmoder derfor om at der afholdes en afstemning om at der kun må være et medlem pr. familie, da familiemedlemmer også kan påvirke hinandens beslutninger.

Der blev besluttet at der skulle være skriftligt afstemning.:
For: 15
Imod: 19
Blanke: 0
Så 2 fra samme familie må godt sidde i bestyrelsen, når de ikke har samme adresse.

Forslag 2 af bestyrelsen.:

Da vi kan forvente stigende udgifter, i forbindelse med grønne afgifter som regeringen har lovet, vil det være en fordel for alle, at vi begynder at få sat vandmåler op, det vi beslutter i dag, kan først blive påbegyndt til næste år, så hvis vi skal tænke fremad, skal vi tage en beslutning nu.
Det har vist sig i andre sammenlignelige boligselskaber i Roskilde, at der vil være en væsentlig besparelse i vandforbruget og derved også i gasforbruget, der bruges til at varme vores vand op med, samt nye investeringer i nye anlæg i vores varmecentraler, som ikke bliver nødvendige, da vandforbruget mindskes.
Da vores vandforbrug er ret højt, er det vores overbevisning, at det vil være meget fornuftigt at vi for begyndt, derfor anbefaler vi, at vi begynder at sætte vandmåler op i hvert enkelt lejemål.
Det er også sådan at vi må forvente, at vi i den nærmeste fremtid, vil være nød til at lave væsentlige renovationer i vores rørsystem, da det er konstateret, at rørene er papirtynde mange steder og disse ting kan laves samtidig.
Vi anmoder derfor endnu engang om en afstemning om der skal påbegyndes opsætning af vandmåler.

Der var også skriftligt afstemning om dette punkt.
Ja: 30
Nej: 2
Blankt: 2
Så der skal påbegyndes at opsætte vandmåler.

Forslag 3. Af bestyrelsen.:

Da næsten alt kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne foregår via computer og der bliver sendt, meget personfølsomme dokumenter mellem bestyrelsesmedlemmerne og al denne ligger på private pc’er, anmoder bestyrelsen om, at der bliver bevilget indkøb af 1 pc pr. år, således at det i længden, vil være afdelingens pc’er, som vil blive afleveret, når man forlader bestyrelsen.
Vi anmoder derfor om at der afholdes en afstemning om at der bevilliges 1 pc om året til bestyrelsen.

Der var også skriftligt afstemning om dette punkt.
Ja: 22
Nej: 12
Blankt: 0
Så der skal påbegyndes at indkøbe en pc pr. år

Forslag 4. Af bestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen vil gerne anmode om at der bliver bevilget en internetforbindelse til de faste bestyrelsesmedlemmer.
Det er sådan i dag, at bestyrelsesmedlemmerne modtager telefonpenge, dette vil vi gerne have lavet om, til at det er en internetforbindelse som kan bruges til ip telefoni og internet
Det skal være den billigste mulige måde at dette kan lade sig gøre på og skal konteres som fast udgift i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, således at bestyrelsen ikke kan beskattes af dette.
Vi anmoder derfor om en afstemning om at der bliver bevilget en internetforbindelse til de faste bestyrelsesmedlemmer.

Der var også skriftlig afstemning om dette punkt.
Ja: 3
Nej: 31
Blankt: 0.
Bestyrelsesmedlemmerne skal selv betale for internetforbindelse

Forslag 5. Af bestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen ønsker at kunne give dispensationer i husorden i meget særlige situationer, det har i det seneste år, vist sig overordentligt svært at udleje vores carporte, vi har i samme tid, nogle beboer, der har 2 biler, men ikke kan leje 2 carporte, dette syntes vi er rigtigt dumt, da vi betaler administrationsgebyr, uanset om de er udlejet eller ej.
Vi har også haft situationer, hvor vi godt kunne bruge 1 carport til andet formål, men ikke kunne gøre dette fast.
Vi anmoder derfor om at give bestyrelsen beføjelse til at kunne give dispensationer i forbindelse med udlejning af carportene.

Der var også skriftlig afstemning om dette punkt.
Ja: 33
Nej: 3
Blankt: 0
Der blev vedtaget at bestyrelsen kan give dispensationer men kun end til næste beboermøde i februar måned, div. Ca. 1 år af gangen.

Forslag 6. Af Lejerbo.:

Da det har vist sig, at der er sneget en fejl, ind i vores Vedligeholdelsesreglement, men ordet kan ønsker man, at ændre dette til skal

VI
Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. IV,1)
Stuer, værelser og entré
1. Vægge i stuer/ værelser/entré er ved indflytning tapetseret med Rutex-tapet eller glasvæv, malet med uafsmittende plastikmaling og kan vedligeholdes med følgende tapet- og malingstyper:
- Rutex-tapet 135 gram ekstra
- Skumtapet
- Plastikmaling glanstrin 5 – lys råhvid.

Disse typer må ikke bruges:
- Hessianbeklædning
- Træpaneler
- Fløjlstapeter.
Lejerbo anmoder derfor om en afstemning om ordet kan blive erstattet med skal.

Der var også skriftlig afstemning om dette punkt.
Ja: 34
Nej: 2
Blankt: 0
Det blev vedtaget at ordet kan erstattes med skal.

5) Valg af formand.:

John Schlichting forsætter som formand.

6) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Der skal vælges 3 til bestyrelsen.

1. Kristian Brudlykke:    07 stemmer.
2. Asta Slengerich:         17 stemmer og forsætter i bestyrelsen.
3. Jette Hansen:             16 stemmer. 1 suppleant
4. Henrik Larsen:           25 stemmer og bliver bestyrelsesmedlem.
5. Peter Nielsen:            18 stemmer og bliver bestyrelsesmedlem.
6. Birger Slengerich:       10 stemmer. 2 suppleant

7) Valg af suppleanter.:

1. Suppleant: Jette Hansen.
2. Suppleant: Birger Slengerich.

8) Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Der skal Vælges 2 til dette.
Den ene er John Schlichting og den anden bliver 1 fra bestyrelsen, denne vælges senere.

9) Eventuelt:

John takker Harry Christensen for at han har styret mødet godt og gav Harry 2 flasker vin for at han har klaret dette med Bravur.

Susanne Vores Aktivmedarbejder fik ordet og fortalte lidt om sig selv og hvilke planer hun har for de ca. 4 år hun har herude, og sagde at hvis der var noget man ville snakke med hende om kunne man komme over på hendes kontor, det ligger i Agervang 14-24 og ligger ved vaskeriet i den blok.

Varmemesteren Poul-Erik havde de nye postkasser med så man kunne se hvordan de kommer til at se ud, når det bliver lov, at postkasserne skal være nede ved opgangs døren og at postbuddet ikke længere må gå op med posten. Man kunne vælge imellem forskellige farver, så det er noget der bliver taget op af afdelingsbestyrelsen senere.

Der var 1 der spurte om der evt. kunne komme dørtelefoner op, når man nu fik postkassen ned ved døren, dette er der ikke tænkt på, da det jo vil blive en meget dyr ting, og det vil jo også få huslejen til at stige meget.

17-01-2007

Beboermødet den 17/01 2007 kl. 19,00 i Festsalen Havevang 26

Indkommende forslag til beboermødet:

P pladserne inddeles i båse så der plads til flere (Skender Rama Havevang 30 2 th.)
Opsætning af vandmåler i lejlighederne (Laila Jørgensen Havevang 22 st. th.) ( Christina Slengerich Agervang 19 1 tv.)
Opsætning af tænd og sluk ure til udendørsbelysningen (Harry Christensen Agervang 31 2 th.)
Indkommende spørgsmål i forbindelse med paraboler:

Hvorfor er der givet tilladelse til disse uden at det har været debatteret på et afdelingsmøde og på hvilken baggrund er denne tilladelse givet
Har man undersøgt om den byder der er i afdelingen kan levere de signaler ,man efterlyser
Er der i forbindelse med omtalte paraboler, oprettet antenneforeninger, i henhold til lejelovens kapitel 5 §29. stk. 5.
Har afdelingen nogen økonomi i forbindelse med disse paraboler.

Referat:

1. Valg af dirigent/referent/stemmetællere:

Ole Juncker blev valgt til dirigent.
Afd. bestyrelsen blev valgt til referent.
Christian og Poul-Erik blev valgt til stemmetællere.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning:

Formanden beretning:

Vi står nu og skal tage nogle vigtige beslutninger fra og med 2009 kan vi ikke få vores post leveret ved hoveddøren mere og vi er derfor nød til at få sat nogle nye postkasser op dette er vi nu i gang med at spare op til i vores budget

Vi skal også have lavet et nyt sted hvor vi kan levere vores stor skrald da vi ikke længere kan bruge vores gamle fordi de er blevet lukket af arbejdstilsynet vi har i den forbindelse sendt en høring til samtlige beboer hvor de kunne sige deres mening om placeringen i vores område vi har i denne skrivende stund ikke hørt noget fra nogle beboer endnu

Det er nu på tide at vi for begyndt at få sat vandmåler op vi har i mange år levet på en dispensation og det er ikke holdbart at tro at det kan fortsætte i det uendelige jeg vil derfor opfordre jer til at se positivt på de forslag om opsætning af vandmåler i vores lejemål da vores vandforbrug er voldsomt stigende i de seneste år og vi er begyndt at få rigtig mange store familier i vores afd. er det nok på tide at dem der bruger meget vand selv får lov til at betale for det

Det er derfor mit forslag at vi langsomt begynder at sætte dem op der hvor der er mest forbrug med en til to blokke om året så vil det ikke blive så voldsomt en udgift da en del af denne vil kunne tjene sig hjem ved at man begynder at spare på vandet det plejer man nok at kunne finde ud af når man selv skal betale for det

Så er vi i gang med et støre projekt hvor der er blevet ansøgt landsbyggefonden om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger

Der er foreløbigt givet et støttetilsagn på 4.216.000 kr. hvor vi selv skal Finansiere de 1.054.000 kr.

Det har lejerbos organisationsbestyrelse givet tilsagn om at de vil betale

Men alt dette vil vi komme tilbage til på et senere tidspunkt da der vil blive indkaldt til et beboermøde for afd. 123-0 hvor det skal afgøres om det er noget vi vil fortsætte med eller vi skal sige stop

Igen i sommers afholdt vi store sværtedag som har det formål at holde udgifterne nede, da vores legepladser er ved at rådne op og hvis vi ikke begyndte at gøre noget ville det blive en rigtig dyr regning for afd. Med professionel arbejdskraft

I år var det Lærkehuset og i den forbindelse blev der også rejst et halvtag over deres bord dette halvtag blev desværre kasseret da man ikke mente det kunne bære trykket fra sneen i vinterhalvåret og det vil derfor blive forstærket til sommer men jeg vil her gerne takke de få men meget aktive personer som gjorde dette muligt uden dem var det aldrig lykkes

det er vores store håb at der vil følge flere med til sommer da det er langt billiger på denne måde

der har også været en ret voldsom brand i kælderen i Kastaniehuset det var et kælderrum som ikke var blevet låst så det var muligt for nogle at kunne komme ind i rummet det har vist sig at der er rigtig mange kælderrum som ikke er sat lås på så det indbyder børene til at lave klubber i dem vi har derfor bedt vores varmemester om at det bliver der fremover så hvis i lige pludselig ikke kan komme ind i jeres kælderrum skal i henvende jer til ham

så er det langt om længe lykkedes os at få sat lidt styr på de mange paraboler som hele tiden blev sat op udenfor folks vinduer ved at give lov til at de kunne sættes op på gavlen på de enkle blokke vi havde håbet at folk selv kunne finde ud af at sætte kablerne pænt op i opgangene men måtte sande at det ikke var nogen god løsning så vi var nød til at få vores folk til at sætte nogle bakker op i vores opgange så det var til at holde ud og da alle de der ønskede at føre kabler op også skal betale 2000 kr. i depositum vil renterne af disse betale for udgifterne for disse så det blev en 0 løsning for afd. i sidste ende og vi samtidig kunne overholde lovgivningen

Til sidst vil jeg gerne oplyse at der lagt protest fra James Gauger over at konto 121 som vi har bedt om at den bliver sat ned fra 1.700.000 kr. til 1.540.000 kr. det har vi gjort fordi den sidste år blev sat op fra 1.700.000 kr. til 2.000.000 kr. og det har vist sig at det ikke var nødvendigt med denne stigning og vi derfor mener at pengene skal tilbage til beboerne det skal også bemærkes at under forudsætningerne for budgettet står der at Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. som er 1.343.000 kr. vi er derfor overbeviste om at det er nok med de 1.540.000 kr. set i lyset af de 2.000.000 kr. som blev sat af sidste år

James supplerede med en beretning ang. Ansøgningen til Landsbyggefonden på de 4 mil. Kr. som der i fællesskab med afd. 166-0 og afd. 123-0 er givet midlertidig tilsagn om.

Årsagen til at vi er kommet i betragtning er at vi er erklæret som ghetto område.

Ideen med de mange penge er at de skal bruges til at ansætte en beboerrådgiver, koordinator og en leder til de nye aktiviteter som man ønsker at starte i vores område, Han var godt klar over at vi havde meget dårlige erfaringer med beboerrådgiver.

Formanden rejste sig og sagde at man i afd. bestyrelsen har vedtaget at alle de aktiviteter der skal iværksættes i denne forbindelse i afd. 123-0 først skal være godkendt af afd. bestyrelsen for at imødegå de dårlige erfaringer som beboerne har overfor en beboerrådgiver således at ingen aktiviteter kan foregå uden først en godkendelse i afd. bestyrelsen.

Han lovede samtidig at der ville blive indkaldt til et ekstraordinært beboermøde i denne forbindelse for afd. 123-0 hvor der vil blive afholdt en afstemning om afd. 123-0 ønsker at forsætte.

3. Godkendelse af afdelingens budget, herunder forelæggelse af afsluttet regnskab:

Forretningsfører James Gauger fremlagde det uddelte regnskab og forklarede hvorfor han havde nedlagt protest vedr. konto 121 og 402 han ønskede at disse kontoer skulle sættes op, da han mente at de ikke kunne dække udgifterne da man aldrig vidste hvor mange dyre fraflytninger der ville komme om året

Afd. bestyrelsen mente der var penge nok

Det kom til afstemning

For = at beholde det nedsatte budget stemte; 35 stemmer
Imod = at hæve budgettet på disse konti 4 stemmer

Derefter blev budget og regnskab godkendt

Det blev oplyst at der havde været 62 fraflytninger i dette regnskabsår hvilket var en rekord

James bekræftede at de beboer som Holbæk kommune indsatte i vores afd. under de 25 % skulle kommunen også dække evt. tab ved fraflytning og misligholdelse som der kunne komme i denne forbindelse

Spørgsmål fra salen:

Hvorfor man ikke bare satte indskuddet op for nytilflyttere for at imødegå den store udgift til istandsættelse ved fraflytning?

John oplyste at det havde man gjort for et års tid siden og at der skulle gå et par år før end at man igen kunne regulere dette da det skulle afspejle de reelle udgifter.

4. Indkomne forslag:

P pladserne inddeles i båse så der plads til flere (Skender Rama Havevang 30 2 th.)

Der blev fremført at folk parkerede meget dårligt på kryds og tværs samt at man ønskede at der skulle laves striber som markerede båsene på p-pladserne og om der skulle skrives nr. plader på pladserne

Det blev vedtaget enstemmigt at der skulle laves striber på asfalten som markering af båse
Poul Erik oplyste at det ville koste ca. 5-10.000,00 kr.

----------------------------------------------

Opsætning af vandmåler i lejlighederne (Laila Jørgensen Havevang 22 st. th.)

Opsætning af vandmåler i lejlighederne (Christina Slengerich Agervang 19 1 tv.)

Der blev en livlig debat for og imod og under afstemningen stemte 50 for og ingen imod at James skulle arbejde vider med sagen og udarbejde en konsekventberegning for hvad det ville betyde for vores husleje hvorefter han ville indkalde til et nyt beboermøde

-----------------------------------------------

Opsætning af tænd og sluk ure til udendørsbelysningen (Harry Christensen Agervang 31 2 th.)

Det blev enstemmigt vedtaget at Poul Erik skulle arbejde vider med sagen og der skulle udarbejdes et tilbyd og evt. løsning på hvordan det kunne lade sig gøre

--------------------------------------------------

4b Indkomne spørgsmål:

Hvorfor er der givet tilladelse til disse uden at det har været debatteret på et afdelingsmøde og på hvilken baggrund er denne tilladelse givet
Har man undersøgt om den net udbyder der er i afdelingen kan levere de signaler, man efterlyser
Er der i forbindelse med omtalte paraboler, oprettet antenneforeninger, i henhold til lejelovens kapitel 5 § 29. stk. 5.
Har afdelingen nogen økonomi i forbindelse med disse paraboler.
Formanden svarede:

Svar på Spørgsmål 1 2 og 4

Der blev ikke indkaldt til beboermøde da der ikke var nogle andre muligheder som der kunne stemmes om og det er afd. bestyrelsens opgave at tage nogle svære beslutninger og ikke altid indkalde til ekstraordinære beboermøder i tide og utide det er derfor vi bliver valgt og man ikke bare kan melde sig til dette arbejde men man skal vælges

Baggrunden var at der igennem længere tid hade været et problem at der blev sat paraboler op udenfor vinduerne på de enkle lejemål og

Beboermødet Der havde været et stormøde med de implicerede parter hvor det fremgik at det ville koste ca. 60.000,00 kr. pr. parabol + 8.000,00 kr. pr kanal som man ønskede at tilslutte vores fællesantændeanlæg oplyst af t.d.c. Dette var kun ca. priser da der godt kunne komme yderligere omkostninger

Da det samtidigt var begyndt at rygtes at de bare kunne sige ja til alle disse kanaler og så når vi ville have pengene kunne de med loven i hånden bare kræve at vi betalte kontaktede jeg vores juridiske afd. i Lejerbo

Det blev oplyst af vores juridiske afd. i lejerbo at der var faldet en dom der sagde at det at sætte parabol op ikke måtte koste meget mere end 5.000.00 kr. og at der var en anden bolig afd. som var blevet dømt til at betale de udgifter der var over dette beløb

Der står samtidigt at man ikke må forhindre nogen i at opsætte paraboler men at man kan forlange at de opsættes bestemte steder

Da jeg som formand i samråd med bestyrelsen ikke ønskede at pålægge afd. en meget stor huslejeforhøjelse blev det bestemt at man kunne opsætte paraboler på gavlen i de enkle blokke og derefter trække kablerne langs kældrene da lejerbo ikke ønskede at de blev trukket langs loftet og derefter op i opgangene det var vores store håb at man kunne finde ud af at gøre dette arbejde så pænt at det var til at holde ud

Men det måtte vi sande at det ikke var nogen god løsning da det så ud af helvede til det blev derfor besluttet at afd. skulle sætte skinner op i opgangene som beboerne kunne trække deres kabler i

I første omgang ville vi betale for dette arbejde men da de enkle beboer skal betale 2.000,00 kr. i depositum for retablering ville renterne af disse depositum i det lange løb betale for disse skinner så i sidste ende ville det ikke koste os noget

Afd. bestyrelsen fandt det derfor for den bedste løsning

Svar på Spørgsmål 3

For det første er vi ikke omfattet af lejeloven men derimod af lov om leje af almene boliger den siger dog noget ligene ang. Antændeforeninger

Det er sådan at man ikke skal oprette antændeforeningen men det er noget som udlejer kan forlange og så vidt jeg er orienteret har udlejer ikke ønsket det og jeg mener ikke at vi er udlejer i denne forbindelse og derfor ikke kan forlange at der oprettes antændeforeninger

Det blev vedtaget at afd. bestyrelsen skulle lave et oplæg til en antændeforening for fællesantændeanlægget og efterlyse en bestyrelse til denne.

Ad. 5 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Christina og metin blev genvalgt Som ny bestyrelsesmedlem blev Morten Hubschmann valgt med 24 stemmer

6. Valg af suppleanter:

1. Suppleant: Asta Slengerich valgt med 15 stemmer
2. Suppleant: Kristian Brudlykke valgt med 6 stemmer

7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

Det blev enstemmigt vedtaget at John og Laila fortsætter med at sidde i repræsentantskabet.

8. Eventuelt:

Hvor skal Storskraldspladsen ligge. Der blev diskuteret livligt frem og tilbage og da klokken efterhånden var blevet mange blev man enige om at der skulle indkaldes til et nyt beboermøde indenfor ca. 1½måneds tid.

8b. Vaskerierne:

Skal vinduerne afskærmes så børene ikke kravler ind og ud af dem og holder klub i vores vaskerier Poul Erik skal undersøge mulighederne

8c. Knallertskuret:

Der mangler plads i knallertskuret i havevang siden Dette vil blive løst i forbindelse med nedlægningen af vores storskralde rum da det ene knallert rum i dag bliver brugt til dette formål

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede mødet.